Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Program e-VITA

e-VITA III (2009-2011)

Trzecia edycja programu realizowana była od grudnia 2008 roku do sierpnia 2011 roku. W tym etapie wiele uwagi poświęcono wsparciu gmin w efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich przeznaczonych m.in. na budowę ICT na wsi oraz na monitorowanie przebiegu ich wydatkowania przez polskie władze.

Program składał się z trzech elementów:
1.    wsparcia wybranych gmin w rozwijaniu sieci teleinformatycznych;
2.    przekazywania szerokiej grupie przedstawicieli samorządów wiedzy związanej z rozwojem technologii informacyjnych;
3.    inicjowania publicznej debaty na ten temat.

W trzeciej edycji programu prowadzone były działania zmierzające do zaplanowania i wybudowania sieci teleinformatycznych na terenie 27 gmin tworzących 5 „dużych” partnerstw tzw. klastrów. Realizator programu e-VITA III udzielił wsparcia 5 międzygminnym partnerstwom w zaplanowaniu budowy teleinformatycznych sieci szerokopasmowych na ich terenie. Wsparcie to obejmowało bezpłatną, doradczą pomoc ekspertów w planowaniu budowy sieci teleinformatycznych, dofinansowanie przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o środki Unii Europejskiej na realizację inwestycji, szkolenia i doradztwo dla lokalnych liderów w zakresie planowania i prowadzenia projektów budowy społeczeństwa informacyjnego. Zorganizowano 3 warsztaty (spotkania OSAnet), w których uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, informatycy, przedstawiciele operatorów, eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Przekazywanie szerokiej grupie odbiorców wiedzy na temat możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi objęło (podobnie jak w poprzednich edycjach programu): organizację konferencji, działalność wydawnicząprowadzenie serwisów internetowych.


W czasie 6 ogólnopolskich konferencji ogólnopolskich poświęconych wykorzystaniu Internetu w lokalnym rozwoju, organizowanych w ramach programu e-VITA III, wzięło udział 2784 osób. Kolejne 853 osoby wysłuchały wykładów na powyższy temat przedstawianych gościnnie podczas 16 konferencji regionalnych organizowanych przez inne instytucje. W ramach programu e-VITA III miały miejsce trzy Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie.

 

Ważnym zadaniem programu było inicjowanie debaty publicznej na temat barier w wykorzystaniu środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój ICT na terenach wiejskich. Zorganizowano 6 debat okrągłego stołu w czasie których w gronie kilkunastu osób, samorządowców, ekspert, operatorów, strony rządowej rozmawiano w jaki sposób usprawnić proces pozyskiwania środków unijnych oraz jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby ten proces przebiegał skutecznie. Wyniki debat były cytowane przez media m.in.: Rzeczpospolita, Computerworld, Serwis Samorządowy PAP, NGO.PL, Polsat News, Polsat Biznes, Program Pierwszy Polskiego Radia. Rekomendacje oraz wnioski z debat trafiły do przedstawicieli rządu, ministerstw, wójtów oraz burmistrzów. Wiele z postulatów, które wypowiedziano w czasie debat było następnie wprowadzanych w życie.

Prowadzono działalność wydawniczą - wydano 6 publikacji oraz 11 materiałów metodycznych. Materiały dostępne są w bibliotekach Witryny Wiejskiej oraz Internetu na wsi. Ponad 10 600 publikacji trafiło w ręce odbiorców.

 

Prowadzono konsultacje z ekspertami, publikowano i promowano raporty:

  • „Internet na wsi 2009”, będący kwerendą wyników badań, dotyczących wykorzystania Internetu w Polsce na terenach wiejskich.

  • Raport o stanie wykorzystania środków unijnych, przeznaczonych na projekty budowania społeczeństwa informacyjnego.


Systematycznie rozwijano portal www.witrynawiejska.org.pl, który w roku 2011 roku odwiedziło ponad 415 000 unikalnych użytkowników. Z Witryny Wiejskiej wyodrębnił się serwis www.internetnawsi.pl, który do końca 2011 roku odwiedziło prawie 37 000 unikalnych użytkowników.

 

Po kilku latach Program e-VITA stał się marką rozpoznawalną zarówno wśród samorządów, biznesu, jak i strony rządowej. Opinie, komentarze wydawane pod szyldem programu nabrały znaczenia i służyły jako punkt wyjścia przy podejmowania decyzji co do kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego w społecznościach lokalnych. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z licznymi zewnętrznymi partnerami, między innymi: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Łączności, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Krajowe Forum Szerokopasmowe, Instytut „Mikro-makro”, Urzędy Marszałkowskie, a także lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Bezpośrednia współpraca z nimi i wymiana doświadczeń owocowały jeszcze lepszą promocją idei oraz zasobów programu e-VITA.

2010-07-21

Partnerstwa międzygminne

W trzeciej edycji programu e-VITA udział wzięło 28 gmin i 560 miejscowości skupionych w 5 partnerstwach. Każdemu partnerstwu przewodniczyła jedna gmina-lider.

Bezpośrednie wsparcie

Fundacja Wspomagania Wsi zapewniła partnerstwom uczestniczącym w programie e-VITA III pakiet działań, obejmujący m.in.: bezpłatną, doradczą pomoc ekspertów, dofinansowanie przygotowania dokumentów, a także szkolenia i doradztwo dla lokalnych liderów.

Debaty

Debaty przy "okrągłym stole" są inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi zapoczątkowaną w ramach programu e-VITA III. Zapraszamy do nich przedstawicieli różnych środowisk: ekspertów, samorządowców, liderów organizacji, przedstawicieli środowisk biznesu. Debaty w ramach programu e-VITA III miały na celu wspólne wypracowanie odpowiedzi na ważne pytania związane z wykorzystaniem technologii informatycznych i budową społeczeństwa informacyjnego. Obecne debaty "przy okrągłym stole" dotyczą różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem małych gmin.

Konferencje

Fundacja Wspomagania Wsi bierze udział w konferencjach, debatach i spotkaniach

Publikacje

W ramach trzeciej edycji programu e-VITA wydano sześć publikacji, sfinansowanych nakładem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi.

Witryna Wiejska

Witryna Wiejska (www.witrynawiejska.org.pl) jest portalem dla mieszkańców wsi i małych miast oraz wszystkich zainteresowanych, stworzonym w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

English summary

The “Active village. e-VITA - Information Society Building in Rural Areas” program has been implemented since 2004 till 2011. There were three editions of program. The main goal of the program was to support information society building in rural areas. The main task of the third edition was to deliver knowledge and experience gained in the previous editions to a wide group of recipients – mainly local authorities and local non-governmental organizations and creating opinion-making centre.