Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_abb502c6fd3fb5a718e48b7aff3d8081, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /cms-core/cms.php on line 12
Internet na Wsi - Publikacje

Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Publikacje

W ramach trzeciej edycji programu e-VITA wydano sześć publikacji, sfinansowanych nakładem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi.

 

Portal lokalny. 20 kroków do użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowości

 

Publikacja podkreśla znaczenie serwisu internetowego jako narzędzia integrującego społeczność lokalną, promującego region wśród turystów i potencjalnych inwestorów, a także usprawniającego komunikację między mieszkańcami a urzędem. Zawiera porady dotyczące między innymi współpracy z wykonawcą portalu, organizacji pracy zespołu redakcyjnego, planowania harmonogramu i kosztów przedsięwzięcia. W tekście autorki posłużyły się skrótem GRM (gmina, region i miejscowość), by łatwiej wskazywać adresata rozważań. Skrót odnosi się do gestora serwisu: urzędu, instytucji lub organizacji, która jest jego właścicielem, a także do zespołu ludzi związanych z tym podmiotem i biorących udział w przedsięwzięciu.

 
Książka została podzielona na dziesięć rozdziałów. Pierwszy rozdział prezentuje podstawy autorskiej metody, dzielącej proces tworzenia serwisu internetowego na cztery etapy, które można przeprowadzić w tytułowych 20 krokach. Rozdziały 2–5 szczegółowo omawiają kolejne etapy tej metody. Rozdział szósty to kompendium spraw organizacyjnych, w którym mowa o zarządzaniu zespołem, planowaniu harmonogramu i kosztów przedsięwzięcia. Kolejne rozdziały (7–9) poświęcono zagadnieniom takim jak: interaktywność serwisu, marketing internetowy oraz multimedia. Rozdział dziesiąty porusza problem przestrzegania i łamania prawa w Internecie.

 

 

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych

 

Podstawą dla niniejszego poradnika stało się badanie przeprowadzone wśród uczestników kursów oraz trenerów podczas szkoleń prowadzonych w ramach programów „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA” oraz „Internet dla seniora” . W poradniku opisano bariery poznawcze, emocjonalne, motywacyjne i organizacyjne, z jakimi zwykle borykają się osoby powyżej 50 roku życia, uczące się obsługi komputera i wykorzystania Internetu.

 

Przedstawiono także rekomendacje dotyczące skutecznego ich przełamywania. W badaniu ewaluacyjnym, przeprowadzonym w Supraślu w dniach 16–17 października 2010 roku, wzięło udział ośmioro trenerów i ośmioro uczestników szkoleń oraz troje przedstawicieli Fundacji Wspomagania Wsi, którzy organizowali szkolenia. W trakcie badania przeprowadzono trzy wywiady grupowe i 19 wywiadów indywidualnych. Dodatkowo wykorzystano kwestionariusz ankiety oraz indywidualne techniki projekcyjne: test skojarzeń, animalizacji i personifikacji. Wypracowane w trakcie badania wnioski i rekomendacje mogą pomóc innym osobom i instytucjom w lepszym planowaniu i realizacji szkoleń dla seniorów z zakresu podstawowych umiejętności obsługi komputera.

 

Ostatnia mila. Budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej

 

Trzecia część poradnika "Budowa sieci szerokopasmowych"  wydana została pod redakcją Wiesława Baługa. Publikacja zawiera informacje pomocne zarówno dla samorządów, jak i dla przedsiębiorców, planujących budowę lub rozwój istniejących sieci dostępowych.

 

Opisano w niej przygotowanie projektu oraz zagadnienia związane z analizą rynku. Przedstawiono aspekty biznesowe działalności operatorskiej. Szczegółowo omówiono proces eksploatacji sieci – serwis, zarządzanie, współpracę międzyoperatorską. Wiele miejsca poświęcono pracy z klientami – ich pozyskaniu, obsłudze, utrzymaniu oraz rozliczeniom świadczonych im usług i windykacji należności. Przedmiotem rozważań są również zagadnienia związane z budową i organizacją przedsiębiorstwa działającego jako operator telekomunikacyjny.

 

 

Budowa sieci szerokopasmowych. Poradnik dla samorządowców. Część II

Druga część poradnika "Budowa sieci szerokopasmowych" w kompleksowy sposób omawiająca problematykę związaną z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego w telekomunikacji.

Przedstawia kwestie związane z finansowaniem budowy, sporządzaniem dokumentacji projektowej, samą budową oraz eksploatacją wybudowanej sieci. Omówione zostały podstawowe wymogi formalno-prawne w zakresie prowadzenia inwestycji: od uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego, aż do odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji.

 

Podręcznik obsługi komputera i korzystania z Internetu

Podręcznik Doroty Pronobis dla stawiających pierwsze kroki w obsłudze komputera i poruszaniu się po Internecie. Podręcznik powstał na bazie doświadczeń zdobytych podczas szkoleń organizowanych w całej Polsce w ramach programu e-VITA. „Podstawy obsługi komputera i korzystania z internetu" można bezpłatnie pobrać, wydrukować, kopiować i rozpowszechniać bezpłatnie.

 

Przewodnik po prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przewodnik Małgorzaty Gradek-Lewandowskiej zawiera praktyczne odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu prawa autorskiego, które stawia przed sobą użytkownik Internetu: zarówno ten, który przegląda strony www (użytkownik końcowy), jak i ten, który utwory chronione prawem autorskim umieszcza w sieci, stając się przez to dostawcą jej zawartości (content provider). Jednocześnie przewodnik ma być próbą usystematyzowania pojęć prawniczych i relacji pomiędzy nimi, a także pomocą w uświadomieniu sobie niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie wiążą się ze zbagatelizowaniem zasad prawa autorskiego.

 

Internet na wsi 2009. Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich w Polsce. Stan na 2009 rok

Fundacja Wiedza Lokalna na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi przygotowała raport INTERNET NA WSI 2009. WYKORZYSTANIE INTERNETU NA TERENACH WIEJSKICH W POLSCE. STAN NA ROK 2009. Raport prezentuje opis populacji polskich internautów Anno Domini 2009 ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Raport wykorzystania środków Unii Europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego. Regionalne Programy Operacyjne.

Raport powstał na podstawie ogólnie dostępnych danych, prezentowanych przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Raport obejmuje działania wszystkich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z budową sieci teleinformatycznych. Tabela z podsumowaniem wykorzystania środków znajduje się tutaj.

 

2010-07-27