Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Przykłady

                  

                       Porozumienie z dnia …………………… r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia  pod nazwą .....

 

Porozumienie zawarte w ……………………. , pomiędzy Gminą ……………………, w imieniu której działa Wójt Gminy ……………….. – …………………………., zwanej dalej Liderem Projektu a:

 

Gminą ……………….. reprezentowaną przez:

Gminą ……………….. reprezentowaną przez:

Gminą ……………….. reprezentowaną przez:

 

 

zwanymi dalej Partnerami.

 

 

§ 1. Przedmiot porozumienia.

1. Przedmiotem porozumienia jest wspólne działanie, zwane dalej Przedsięwzięciem, polegające na przygotowaniu do realizacji, a     następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa     Dolnośląskiego na lata 2007-2013 lub innych - wspólnym wdrożeniu projektu pod nazwą  „ ………………….. ”, zwanego dalej     Projektem.

2. Celem Przedsięwzięcia jest poprawa dostępu mieszkańców gmin oraz instytucji gminnych, reprezentowanych przez Partnerów,     do sieci internetowej.

 

 

§ 2.  Przedsięwzięcie obejmować będzie:

1. Przygotowanie koncepcji budowy infrastruktury dostępu do szerokopasmowej sieci internetowej.

2. W oparciu o opracowaną koncepcję, Gminy przystąpią do opracowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania ze środków     RPO.

3. W przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego     na lata 2007-2013 lub innych funduszy - wspólne wdrożenie Projektu.

 

 

§ 3. Szczegółowe warunki współpracy stron.

1. Szczegółowe warunki współpracy stron niniejszego porozumienia zostaną określone w drodze odrębnych umów.

2. W przypadku braku uzyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata     2007-2013 lub innych, Projekt może być realizowany przez poszczególnych partnerów w zakresie rzeczowym i finansowym,     zgodnie z ich możliwościami, na podstawie zawartych w tej mierze porozumień.

 

 

§ 4. Zarządzanie projektem. Lider Projektu. Komitet Nadzorczy. Komitet Wykonawczy.

1. Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie Lider Projektu.

2. Partnerzy upoważniają Lidera Projektu do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, w zakresie objętym niniejszymi    porozumieniem, w ramach środków przeznaczonych przez Partnerów na realizację Przedsięwzięcia.

3. Lider Projektu jest odpowiedzialny za:

    a) organizację prac związanych z realizacją Przedsięwzięcia,

    b) operowanie funduszami przeznaczonymi na realizację Przedsięwzięcia,

    c)występowanie w charakterze instytucji uprawnionej do składania wniosku aplikacyjnego,

    d)dostarczania wszelkich niezbędnych informacji na temat Przedsięwzięcia Partnerom, a także innym uprawnionym do tego     instytucjom,

    e) prawidłową realizację Przedsięwzięcia.

4. Lider Projektu zarządza Przedsięwzięciem, realizuje i nadzoruje planowane zakupy zgodnie z dokumentacją Projektu.

5. Partnerzy i Lider Projektu wyznaczą Komitet Nadzorczy oraz Komitet Wykonawczy i określą jego zadania.

 

 

§ 5. Obowiązki pozostałych stron porozumienia wspólnego przedsięwzięcia.

Strony porozumienia zobowiązują się do:

1. Zarezerwowania środków finansowych, niezbędnych do opracowania dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o     dofinansowanie budowy sieci internetowej z funduszów Unii Europejskiej, w kwocie nie mniejszej niż 25 000 PLN na każdą     gminę.

2. Przekazywania środków pieniężnych na utworzony przez Lidera Projektu rachunek bankowy, w terminach określonych w     drodze odrębnych umów.

3. Współuczestniczenia w przygotowaniu Przedsięwzięcia.

4. Bieżącego przekazywania Liderowi Projektu informacji dotyczących realizacji Przedsięwzięcia.

5. Przekazywania Liderowi Projektu dokumentów niezbędnych do realizacji, rozliczenia i monitorowania Przedsięwzięcia.

6. Każdy z Partnerów odpowiada przed Liderem Projektu za realizację Przedsięwzięcia  w zakresie obejmującym teren swojej     gminy.

 

 

§ 6. Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia.

1.Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do współfinansowania opracowania dokumentów potrzebnych do złożenia     wniosku o dofinansowanie budowy sieci internetowej z funduszów Unii Europejskiej w wysokości 25 000 PLN brutto każda.

2. Strony niniejszego porozumienia upoważniają Lidera Projektu do zawarcia umowy z Fundacją Wspomagania Wsi w celu     współfinansowania opracowania dokumentów.

3. Wysokość dalszego współfinansowania uzależniona będzie od kosztorysu wynikającego z koncepcji budowy sieci internetowej.

4. Dla realizacji niniejszego porozumienia Lider Projektu utworzy rachunek bankowy, na który strony porozumienia będą     przekazywać wszelkie środki finansowe związane z realizacją Projektu.

5. Uprawnionym do zarządzania zgromadzonymi na koncie środkami finansowymi jest Lider Projektu, który pod koniec roku     kalendarzowego oraz na pisemne żądanie stron porozumienia informuje o stanie konta.

6. Skutki finansowego odstąpienia od Porozumienia ponosi gmina odstępująca.

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego porozumienia rozpatruje sąd powszechny właściwy według miejsca zawarcia     niniejszego porozumienia.

4. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

 

 

Podpisy Partnerów Porozumienia

 

Gmina ……………. reprezentowana przez:        

Gmina ……………. reprezentowana przez:        

Gmina ……………. reprezentowana przez:        

Gmina ……………. reprezentowana przez:      


2010-08-11

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC