Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Przykłady

Gmina Zelów w konkursie Małych Grantów

Eko-Centrum-Zelów

Promujemy rolnictwo ekologiczne

 

Celem projektu było stworzenie strony internetowej zawierającej pełną i szeroko dostępną informację o stowarzyszeniu Eko-Centrum-Zelów, o jego zamierzeniach i działaniach na rzecz upowszechnienia metod rolnictwa ekologicznego i rozwoju agroturystyki.

Stowarzyszenie Eko-Centrum-Zelów skupiające rolników z gminy Zelów aktywnie działa na rzecz upowszechnienia metod rolnictwa ekologicznego, uruchamiania lokalnego przetwórstwa i produktu markowego, związanego z działaniami na rzecz rolnictwa ekologicznego, a także połączenia efektów ekologicznych z zyskami ekonomicznymi i korzyściami społecznymi. Tym celom służy też strona internetowa (www.ekocentrum.org.pl). Można na niej znaleźć szczegółowe informacje dotyczące stowarzyszenia (historia, cele, statut) oraz podejmowanych działaniach. Na stronie znajdują się dodatkowo poradniki " Jak zostać rolnikiem ekologicznym" i "Ekologiczne środki produkcji". 

 

Infowieś
Towarzystwo Szkolne Kociszew. Zapoznanie mieszkańców wsi z możliwościami, jakie dają nowoczesne technologie, to jeden z celów projektu "Infowieś" realizowanego przez Towarzystwo Szkolne Kociszew.

 

Szkolenia, wspólne spotkania, a także darmowy dostęp do Internetu zachęcił mieszkańców Kociszewa do poszerzania dotychczasowej wiedzy, nawiązywania nowych znajomości, szukania pracy czy nowych rynku zbytu właśnie przez sieć.

Na tym jednak Towarzystwo Szkolne nie poprzestało i postanowiło w Internecie promować także działalności kulturalną oraz gospodarczą swojego regionu. Stworzona przez nich strona internetowa http://infowies.w.interia.pl zawiera ciekawe informacje dla mieszkańców gminy – Gminną Gazetkę i Tablicę ogłoszeń. Jest też źródłem wiedzy dla internautów, którzy poza mapą turystyczną okolic, mogą na stronie przeczytać o historii Zelowa, odwiedzić muzeum regionu i foto galerię. Projekt Infowieś zakłada też pomoc lokalnym producentom, którzy poprzez internetowy sklep mogą oferować swoje produkty znacznie szerszej grupie odbiorców.

 

Jestem Mieszkańcem Planety Ziemia
Wykorzystanie komputera w edukacji ekologicznej dzieci w przedszkolu

 

Projekt zgłoszony przez Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelowie zakładał stworzenie strony internetowej www.przedszkole4zelow.republika.pl, która stanowić będzie platformę wymiany informacji i współpracy pomiędzy innymi placówkami przedszkolnymi.

Celem projektu jest propagowanie ekologii i ochrony środowiska dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Na stronie internetowej dzieci z kilku przedszkoli mają możliwość wspólnego tworzenia projektów – powstał wspólny rysunek dzieci internetowy pt. "Cztery pory roku w oczach dziecka".

Dzięki projektowi zorganizowano Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej, a także przeprowadzono cykl zabaw i zajęć ekologiczno-przyrodniczych z wykorzystaniem komputera, Internetu i programów multimedialnych w ramach Ferii Młodego Ekologa. Bezpłatne uczestnictwo w zajęciach komputerowych i ekologicznych pozwoliło dzieciom i rodzicom wzmocnić wiarę we własne siły i umiejętności oraz poznać możliwości, jakie dają nowe technologie i jak można wykorzystać je w życiu codziennym.

 

Z tradycją ku przyszłości
Promocja stanicy harcerskiej "Patyki" oraz przybliżenie działalności Komendy Hufca Zelów

 

Za pośrednictwem strony internetowej Komenda Hufca Zelów postanowiła promować ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowego "Patyki", którego jest opiekunem. Projekt ma na celu przybliżenie lokalizacji i walorów stanicy harcerskiej, położonej w północno-zachodnim skraju dawnego województwa piotrkowskiego, w otoczeniu lasów, nad rzeką Pilsią. Na stronie prezentowana jest oferta ośrodka, który organizuje kolonie, obozy, zielone szkoły, biwaki i inne imprezy integracyjne. Dzięki niej informacja o stanicy dotarła do szerszego grona osób zainteresowanych tego typu wypoczynkiem. Materiały zebrane do stworzenia strony zostały wykorzystane do wydania folderu reklamującego ośrodek "Patyki".

Realizacja projektu przyczyniła się dodatkowo do usprawnienia pracy Komendy Hufca. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z obsługi komputera cała dokumentacja i korespondencja prowadzone są drogą elektroniczną.

 

Słowa znaczące
Strona internetowa "Gazety Kulturalnej"

 

"Gazeta Kulturalna" to regularnie wychodzący miesięcznik redagowany i wydawany przez Dom Kultury w Zelowie. Tematyka pisma jest różnorodna, obejmuje dziedziny dotyczące literatury, krytyki, historii i sztuki. Z pismem współpracują liczący się w kraju z za granicą literaci, krytycy literaccy, profesorowie uniwersyteccy, m.in.: Ernest Bryll, prof. Maria Szyszkowska, Leszek Żuliński, Adam Ziemianin, Józef Baran, Emil Biela, Adam Szyper (USA), Wilhelm Przeczek (Czechy), Romuald Mieczkowski (Litwa), prof. Ignacy S. Fiut, prof. Bazyli Białokozowicz, prof. Dariusz Tomasz Lebioda, prof. Witold Nawrocki.
Pismo kolportowane jest bezpłatnie.

Projekt "Słowa znaczące" zakładał założenie strony internetowej "Gazety Kulturalnej" – www.gazetakulturalna.zelow.pl. Internetowe wydanie miesięcznika wpłynęło na znaczne zwiększenie liczby czytelników, umożliwiło nawiązywanie kontaktów międzykulturowych z Polonią na świecie oraz dzielenie się uwagami, komentarzami na forum dyskusyjnym czy organizację czatów z literatami.

2005-01-13