Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Gminy w programie

Opis sieci wybudowanej w gminie Stoszowice

Główną lokalizacją programu e-VITA wybrana została gmina Stoszowice. Celem budowy sieci teleinformatycznej w gminie było umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek samorządowych, w szczególności dla szkół i urzędu gminy. Docelowo przewidywano również przygotowanie radiowej sieci dostępowej dla mieszkańców. Jeszcze przed przystąpieniem do programu e-VITA Rada Gminy i Wójt mieli koncepcję budowy sieci światłowodowej. Ich determinacja i zaangażowanie zdecydowały o przyjęciu takiej strategii w programie.

 

Nim ruszyły prace montażowe w gminie inżynierowie Computerlandu i eksperci Fundacji Wspomagania Wsi przygotowali ostateczną koncepcję wdrożenia. Końcowym efektem ich działań była sieć teleinformatyczna dla Gminy Stoszowice oparta na bazie łączy światłowodowych.

 

Ze względu na zastosowaną technologię transmisji sieć obejmuje dwa obszary tj. węzły połączone łączami światłowodowymi pracującymi w technologii Gigabit Ethernet 1000Base-LX. Odbiorcy znajdujący się poza zasięgiem światłowodu dostęp do sieci uzyskali za pomocą radia w technologii WLAN. WLAN to sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów, za pomocą fal radiowych.

 

Sieć została podłączona do sieci szkieletowej Frame Relay Polak. Najważniejszym punktem systemu jest centrum dostępowe, które zostało zlokalizowane w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Srebrnej Górze. Z budynku GOK sieć rozchodzi się w dwóch kierunkach, w stronę Stoszowic i w stronę  Przedborowej, układając się w kształcie litery C.

 

Większość gminnych instytucji jest bezpośrednio podłączona do sieci światłowodowej. Węzły sieci zostały zlokalizowane w:

 • Srebrnej Górze: Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa, Zakład Usług Komunalnych, Kościół Ewangelicki

 • Stoszowicach: budynek Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa, Biblioteka przy SP

 • Budzowie: Gimnazjum, dom jednego z mieszkańców, Komisariat Policji

 • Grodziszczu: Szkoła Podstawowa, Kościół Katolicki

 • Przedborowej: Szkoła Podstawowa, Świetlica

 • Jemna: Świetlica

 • Różanej: Świetlica, dom sołtysa.

 

Pozostałe z instytucji gminnych położonych z dala od podstawowej sieci światłowodowej podłączone są poprzez łącza radiowe. Są to:

 • Srebrna Góra: Przedszkole, Schronisko

 • Budzów: Świetlica

 • Stoszowice: Świetlica

 • Grodziszcze: Świetlica

 

Ponieważ celem wdrożenia było również udostępnienie Internetu dla mieszkańców już na etapie planowania przewidziano budowę systemu Wi-Fi. Anteny systemu zlokalizowane są na  niektórych wymienionych stacjach bazowych sieci:

 • Srebrna Góra: Zakład Usług Komunalnych, Kościół Ewangelicki

 • Budzów: Gimnazjum,

 • Stoszowice: budynek Urzędu Gminy, dom jednego z mieszkańców

 • Jemna: Świetlica

 • Grodziszcze: Kościół Katolicki

 • Przedborowa: Świetlica, Szkoła Podstawowa

 • Różana: Szkoła Podstawowa, dom sołtysa

 


 

Schemat sieci teleinformatycznej w gminie Stoszowice

 

Dzięki temu około 85% mieszkańców gminy znajdzie się w zasięgu sieci radiowej.

 

Nie wszyscy mieszkańcy mają komputery i nie będą mogli bezpośrednio korzystać w sieci teleinformatycznej. Dla nich Gmina Stoszowice przygotowała punkty publicznego dostępu do Internetu. Do tego celu będą wykorzystane najczęściej pracownie komputerowe w szkołach i tak zamknięte po godzinie szesnastej.

 

Takie telecentra powstały w:

 • Srebrna Góra: GOK, Szkoła Podstawowa

 • Stoszowice: Szkoła Podstawowa, Świetlica, Biblioteka

 • Grodziszcze: Szkoła Podstawowa, Świetlica

 • Przedborowa: Szkoła Podstawowa, Świetlica, Biblioteka

 • Budzów: Gimnazjum, Świetlica

 • Jemna: Świetlica

 

Podstawowym elementem sieci IP jest węzeł internetowy. Zapewnił on łączność z siecią szkieletową Frame Relay Polpak o przepustowości 2 Mb/s. Centrum dostępowe zostało zlokalizowane w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Srebrnej Górze. Zastosowane przez Computerland rozwiązanie umożliwia wykorzystania w węźle internetowym więcej niż jednego łącza internetowego. Takie rozwiązanie pozwoli w późniejszym czasie uruchomić dodatkowe źródło sygnału, a zatem zwiększyć bezpieczeństwo sieci i jej realną przepustowość.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa węzeł internetowy posiada zaporę ogniową (firewall). Dla uruchomienia oprogramowania zarządzającego i zbierającego komunikaty z systemu IDS (Intrusion Detecting System) Gmina dostarczyła stację sieciową.

 

Kolejnym podsystemem jest telefonia IP. Pierwotnie Gmina planowała objęciem telefonią IP cały obszar odpowiadający zasięgiem sieci. Ostatecznie telefony internetowe otrzymały wszystkie jednostki samorządowe. Z instytucji samorządowych można dzwonić do jednostek gminnych i do sieci publicznej TP SA. Pozwala to obniżyć koszty łączności wewnątrz gminy. Nie zrealizowano natomiast pierwotnego zamiaru udostępnienia telefonów dla mieszkańców, ponieważ Gmina musiałaby zostać operatorem telekomunikacyjnym. Niemniej jest to pierwsze, poza biznesowe, tak duże wdrożenie telefonii IP.

Na podsystem składają się: telefony IP, bramy głosowe do publicznej sieci telefonicznej oraz urządzenia/oprogramowanie sterujące pracą telefonów. Centrum zarządzania systemem (CallManager) umieszczono w GOK. Dodatkowo w GOK zainstalowano bramę do telefonicznej sieci publicznej. W obiektach małych takich jak świetlice, szkoły, gimnazjum i ZUK przewidziano pojedyncze telefony IP kontrolowane bezpośrednio z CallManager’a. Dla Urzędu Gminy przewidziano zestaw (kamera + oprogramowanie) umożliwiającym prowadzenie pojedynczej „video rozmowy”.

 

W trakcie przygotowywania wdrożenia  wiele czasu poświęcono bezpieczeństwu sieci. W obecnej chwili  jest to ważny problem wszystkich sieci, które udostępniają swoje dane publicznie. Również firma Cisco Systems zwróciła dużą uwagę na ten problem. Podsystem autentykacji będzie realizowany w oparciu o Cisco Secure ACS. Zadaniem tego systemu będzie autentykowanie (hasło i nazwa użytkownika) urządzeń i użytkowników, które będą chciały uzyskać dostęp do zasobów sieci. Jest to szczególnie ważny element systemu ze względu na to, że sieć ma charakter radiowy (dostęp do nie jest fizycznie limitowany).

 

W ramach wdrożenia Cisco Systems wraz z Fundacją Wspomagania Wsi dostarczyło wymagane urządzenia podsystemu radiowego WLAN. Ich montażem, jak również wykonaniem koniecznej infrastruktury technicznej zajęła się Gmina. W oparciu o stacje bazowe sieci teleinformatycznej została zbudowana sieć radiowa na terenie gminy. Abonentami są niektóre instytucje samorządowe nie objęte zasięgiem światłowodu i gospodarstwa domowe znajdujące się w zasięgu radia. Połączenia radiowe korzystają ze standardu 802.11b (prędkości transmisji od 1Mbps do 11Mbps).

 

Bezpieczeństwo sieci radiowej kontrolowane jest przez Pakiet Cisco Works Small NMS Solution, który umożliwia zarządzani urządzeniami radiowymi oraz zarządzania pasmem radiowym np. wykrywanie nielegalnych nadajników sygnału WLAN IEEE 802.11b.

 

Abonenci indywidualni, czyli tzw. gospodarstwa domowe znajdujące się w polu sygnału radiowego również będą mogli korzystać z systemu dostępu abonenckiego WLAN. Urządzenia instalowane u abonentów indywidualnych ze względu na bezpieczeństwo sieci muszą zapewniać wsparcie dla technologii WPA (ang. WiFi Protected Access - to standard szyfrowania stosowany w sieciach bezprzewodowych).

 

Gmina Stoszowice wzięła udział w drugiej edycji programu e-VITA. Tutaj znajduje się fotostory z budowy.

Przeczytaj również artykuł pt. " Internet w Stoszowicach - gmina wypuszcza sieć z ręki" o stanie gminnej sieci w 2010 roku.

 

 

2010-12-27