Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

Konferencja w Miedzeszynie

W dniach 27-29 kwietnia 2004 w Miedzeszynie k. Warszawy odbyła się konferencja otwierająca program e-VITA. Przewodnim tytułem konferencji były: „Technologie informacyjne – nowe możliwości rozwoju społeczności wiejskich”.

Konferencja w Miedzeszynie była pierwszym edukacyjnym elementem programu. Miała na celu popularyzację potencjału i zastosowań technologii informacyjnych wśród różnych grup odbiorców takich jak organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządu. W konferencji uczestniczyło 186 osób. Byli to reprezentanci 39 gmin biorących udział w konkursie na wdrożenia projektów infrastruktury informatycznej.

Konferencja trwała trzy dni. Podczas pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z możliwościami systemów informatycznych, zarządzaniem strategicznym technologiami informacyjnymi (IT), biznesem elektronicznym. Wykłady prowadzone były przez zagranicznych konsultantów z American University w Waszyngtonie. Drugiego dnia polscy eksperci podzielili się z uczestnikami wiedzą na temat społecznych, gospodarczych i ekonomicznych korzyści wykorzystania IT w działaniach lokalnych. Trzeciego dnia odbyły się warsztaty prowadzonych przez trenerów Stowarzyszenia „Edukacja Inaczej”, na których uczestnicy mieli okazję wymienić się własnymi doświadczeniami i pomysłami związanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na terenach wiejskich. Warsztaty były elementem procesu wyboru gmin.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z szerokim zakresem zagadnień dotyczących m.in. poziomu rozwoju i konkretnych zastosowań technologii informacyjnych w Polsce i na świecie, strategii rozwoju IT na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, a także dostępnych funduszy na budowanie systemów informatycznych.

W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili przydatność przedstawionych prezentacji oraz aspekty organizacyjne konferencji takie jak warunki techniczne, dostępność informacji. Całe spotkanie uzyskało średnią ocenę 3,37 (w skali pięciostopniowej), co świadczy o tym, że konferencja oceniona została (przez 175 osób, które wypełniły i oddały ankiety organizatorom), jako pożyteczna i przydatna. Uczestnicy konferencji najwyżej (3,35) ocenili „polskie przykłady wykorzystania IT”. Stosunkowo najsłabiej oceniana była prezentacja przykładów wykorzystania IT na świecie, mimo to większość uczestników (ok. 80%) uznała tę część konferencji za ciekawą i użyteczną.
 
 

2010-08-20