Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w gminach

 

Działania w programie odbyły się z udziałem mieszkańców. W lipcu 2004 w 6 gminach odbyły się spotkania informacyjno-szkoleniowe. Prowadzącymi spotkania byli trenerzy Stowarzyszenia „Edukacja Inaczej”.

Spotkania trwały jeden lub dwa dni. Ich celem było:

 • upowszechnienie informacji na temat założeń, celów, planowanych działań i oczekiwanych efektów programu e-VITA,

 • wsparcie procesu budowania przepływu informacji w programie e-VITA na poziomie lokalnym,

 • diagnoza aktualnego stanu wykorzystania IT w poszczególnych grupach beneficjentów,

 • identyfikacja podstawowych obszarów rozwoju warunkowanych szerszym wykorzystaniem IT (w tym diagnoza deficytów umiejętności w poszczególnych grupach beneficjentów),

 • informacja na temat zarządzania informacją w działaniach lokalnych.


We wszystkich gminach odbyły się spotkania z każdą z 4 następujących grup:

 • młodzieżą,

 • przedsiębiorcami i rolnikami,

 • przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów.


W każdej z grup spotkania przebiegały według następującego scenariusza:

 

1.    Informacja o programie e-VITA;

2.    Diagnoza aktualnego stanu wykorzystania IT w poszczególnych grupach beneficjentów;

3.    Problemy lokalne a wykorzystanie IT;

4.    Zarządzanie informacją w działaniach lokalnych.


Mieszkańcy gmin w czasie spotkań wskazali następujące zapotrzebowania szkoleniowe:
 

 • nauka języków obcych (poznawanie ludzi z innych krajów poprzez Internet),

 • zakładanie stron WWW,

 • obsługa programów biurowych (większe szanse na znalezienie pracy),

 • aktywne poszukiwanie pracy przez Internet,

 • obsługa MS,

 • prezentacje w Powerpoint,

 • sklepy Internetowe (jak założyć, aspekty prawne, realizacja przedsięwzięcia od strony technicznej i finansowej),

 • autocad – programy do projektowania,

 • programy statystyczne w naukach społecznych i matematyce,

 • autoprezentacja - (pisanie CV, rozmowy kwalifikacyjne),

 • pozyskiwanie środków przez org. pozarządowe,

 • pozyskiwanie informacji poprzez Internet (wyszukiwarki – szybko i skutecznie),

 • nauka /studia przez Internet,

 • tworzenie systemu powiadamiania o wypadkach (telefon kom.- Internet),

 • informacja o prawach autorskich w Internecie (jako moduł w innych szkoleniach),

 • promocja agroturystyki,

 • pisanie wniosków o dotacje,

 • szanse i zagrożenia związane z komputerami i Internetem.


Lokalne problemy wskazane przez mieszkańców, podczas spotkań:

 • zbyt wolny i zbyt drogi Internet,

 • nudna szkoła,

 • zamknięty basen, brak skateparku,

 • dziurawe drogi,

 • duże bezrobocie,

 • za mało turystów,

 • drobne gospodarstwa rolne,

 • brak stałej pracy, małe zasoby finansowe,

 • słaba komunikacja (drogowa, Internetowa),

 • słaba organizacja wolnego czasu, brak zorganizowanego wypoczynku letniego,

 • słaby dostęp do komputerów i Internetu,

 • brak kółek tematycznych dla dzieci i młodzieży,

 • zanieczyszczenie środowiska,

 • małe zasoby bibliotek,

 • brak instruktorów, którzy mogliby pomagać w rozwijaniu zainteresowań,

 • brak sprzętu sportowego, słabe boiska,

 • migracja młodzieży,

 • brak aspiracji ludzi młodych (chęci dalszej nauki),

 • patologie społeczne,

 • brak infrastruktury w zakresie dostępu do dóbr kultury,

 • słaby dostęp do komputerów,

 • brak promocji regionu (agroturystyka),

 • brak sponsorów dla lokalnych imprez,

 • brak możliwości dokształcania,

 • brak dostępu do Internetu w małych miejscowościach,

 • przyjazdy na szkolenia,

 • brak kursów, szkoleń językowych również przez Internet.


Wskazano następujące wskaźniki sukcesu programu:

 • wzrost liczby osób, które zrezygnowały z usług TP S.A. na rzecz sieci gminnej,

 • wzrost liczby osób wykorzystujących Internet w prowadzeniu działalności,

 • zwiększona liczba osób korzystających z fachowego poradnictwa,

 • zwiększona liczba turystów, którzy zarezerwowali usługę przez Internet,

 • zwiększona ilość kontaktów szkoła – rodzic za pomocą Internetu,

 • wzrost przychodów z agroturystyki i sprzedaży płodów rolnych dzięki wykorzystywaniu Internetu,

 • zwiększona ilość spraw załatwianych w urzędzie przez Internet,

 • większe zainteresowanie nauką i doskonaleniem języków obcych przez Internet,

 • wzrost wykorzystywanych w szkołach interaktywnych programów edukacyjnych,

 • większa ilość składanych wniosków o dotacje.

2010-08-18