Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w gminach uczestniczących w programie

W lipcu 2004 w 6 gminach odbyły się spotkania informacyjno-szkoleniowe. Prowadzącymi spotkania byli trenerzy Stowarzyszenia „Edukacja Inaczej”.

Spotkania trwały jeden lub dwa dni. Ich celem było:


•    upowszechnienie informacji na temat założeń, celów, planowanych działań i oczekiwanych efektów programu e-VITA,
•    wsparcie procesu budowania przepływu informacji w programie e-VITA na poziomie lokalnym,
•    diagnoza aktualnego stanu wykorzystania IT w poszczególnych grupach beneficjentów,
•    identyfikacja podstawowych obszarów rozwoju warunkowanych szerszym wykorzystaniem IT (w tym diagnoza deficytów umiejętności w poszczególnych grupach beneficjentów),
•    informacja na temat zarządzania informacją w działaniach lokalnych.

We wszystkich gminach odbyły się spotkania z każdą z 4 następujących grup:

•    młodzieżą,
•    przedsiębiorcami i rolnikami,
•    przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów.

W każdej z grup spotkania przebiegały według następującego scenariusza:

1.    Informacja o programie e-VITA;
2.    Diagnoza aktualnego stanu wykorzystania IT w poszczególnych grupach beneficjentów;
3.    Problemy lokalne a wykorzystanie IT;
4.    Zarządzanie informacją w działaniach lokalnych.

Mieszkańcy gmin w czasie spotkań wskazali następujące zapotrzebowania szkoleniowe:
 
•    nauka języków obcych (poznawanie ludzi z innych krajów poprzez Internet),
•    zakładanie stron WWW,
•    obsługa programów biurowych (większe szanse na znalezienie pracy),
•    aktywne poszukiwanie pracy przez Internet,
•    obsługa MS,
•    prezentacje w Powerpoint,
•    sklepy Internetowe (jak założyć, aspekty prawne, realizacja przedsięwzięcia od strony technicznej i finansowej),
•    autocad – programy do projektowania,
•    programy statystyczne w naukach społecznych i matematyce,
•    autoprezentacja - (pisanie CV, rozmowy kwalifikacyjne),
•    pozyskiwanie środków przez org. pozarządowe,
•    pozyskiwanie informacji poprzez Internet (wyszukiwarki – szybko i skutecznie),
•    nauka /studia przez Internet,
•    tworzenie systemu powiadamiania o wypadkach (telefon kom.- Internet),
•    informacja o prawach autorskich w Internecie (jako moduł w innych szkoleniach),
•    promocja agroturystyki,
•    pisanie wniosków o dotacje,
•    szanse i zagrożenia związane z komputerami i Internetem.

Lokalne problemy wskazane przez mieszkańców, podczas spotkań:

•    zbyt wolny i zbyt drogi Internet,
•    nudna szkoła,
•    zamknięty basen, brak skateparku,
•    dziurawe drogi,
•    duże bezrobocie,
•    za mało turystów,
•    drobne gospodarstwa rolne,
•    brak stałej pracy, małe zasoby finansowe,
•    słaba komunikacja (drogowa, Internetowa),
•    słaba organizacja wolnego czasu, brak zorganizowanego wypoczynku letniego,
•    słaby dostęp do komputerów i Internetu,
•    brak kółek tematycznych dla dzieci i młodzieży,
•    zanieczyszczenie środowiska,
•    małe zasoby bibliotek,
•    brak instruktorów, którzy mogliby pomagać w rozwijaniu zainteresowań,
•    brak sprzętu sportowego, słabe boiska,
•    migracja młodzieży,
•    brak aspiracji ludzi młodych (chęci dalszej nauki),
•    patologie społeczne,
•    brak infrastruktury w zakresie dostępu do dóbr kultury,
•    słaby dostęp do komputerów,
•    brak promocji regionu (agroturystyka),
•    brak sponsorów dla lokalnych imprez,
•    brak możliwości dokształcania,
•    brak dostępu do Internetu w małych miejscowościach,
•    przyjazdy na szkolenia,
•    brak kursów, szkoleń językowych również przez Internet.

Wskazano następujące wskaźniki sukcesu programu:

•    wzrost liczby osób, które zrezygnowały z usług TP S.A. na rzecz sieci gminnej,
•    wzrost liczby osób wykorzystujących Internet w prowadzeniu działalności,
•    zwiększona liczba osób korzystających z fachowego poradnictwa,
•    zwiększona liczba turystów, którzy zarezerwowali usługę przez Internet,
•    zwiększona ilość kontaktów szkoła – rodzic za pomocą Internetu,
•    wzrost przychodów z agroturystyki i sprzedaży płodów rolnych dzięki wykorzystywaniu Internetu,
•    zwiększona ilość spraw załatwianych w urzędzie przez Internet,
•    większe zainteresowanie nauką i doskonaleniem języków obcych przez Internet,
•    wzrost wykorzystywanych w szkołach interaktywnych programów edukacyjnych,
•    większa ilość składanych wniosków o dotacje.

2010-08-20