Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego w gminie Bodzanów

Dynamiczny rozwój sieci informatycznych umożliwia dostęp do praktycznie nieograniczonych ilości informacji, co ma istotne znaczenie, zwłaszcza dla użytkowników, oddalonych od tradycyjnych źródeł ich pozyskiwania.  Komputeryzacja wsi jest na bardzo niskim poziomie i potencjalni użytkownicy nie mają dostępu do zasobów sieciowych. Samorząd gminy Bodzanów jest świadom przemian jakim podlega gospodarka Polski, a w szczególności powstawania nowej gospodarki opartej na wiedzy, docenia wagę transformacji społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne.

Władze gminy Bodzanów (woj. mazowieckie, powiat płocki) dzięki przystąpieniu do Programu „Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA II”, finansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, rozpoczęły budowę sieci teleinformatycznej w gminie.

 

[Obejrzyj wywiad z liderami gminy Bodzanów]

 

Jednym z głównych działań projektu była budowa  „Bodzanowskiej Sieci Komputerowej BSK.NET”, by w ten sposób nadrobić różnice w poziomie dostępu do Internetu występujące na terenie gminy. W wyniku wspólnej inicjatywy fundacji i lokalnego samorządu zbudowano sieć szkieletową, która drogą radiową dostarcza sygnał Internetu mieszkańcom  miejscowości: Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki oraz Stanowo.

Główny punkt centralny zlokalizowany jest na budynku Urzędu Gminy Bodzanów. Wykonawcą budowy sieci była firma VINCI POLAND Sp. z o.o. z Płocka.

 

W ramach dotacji wykonano następujące zadania:

 • Główny punkt dostępowy – Bodzanów (serwer, łącze 8 MB/s) – korzystają mieszkańcy Bodzanowa, Chodkowa, Chodkowo-Działki – punkt dostępowy zasilany łączem na 2,4 GHz z AP Bodzanów, Stanowo - punkt dostępowy zasilany łączem  na 2,4 GHz UG link WiMax.

 • Zbudowana sieć BSK.NET dla władz gminy jest pierwszym etapem budowy sieci teleinformatycznej. Dzięki tej inwestycji zostało podłączonych ponad 54 gospodarstwa domowe oraz ośrodki instytucjonalne.

Ponieważ cała infrastruktura jest własnością samorządu (elementy pasywne oraz aktywne sieci), podłączeni użytkownicy korzystają z Internetu bezpłatnie. Administrowaniem i konserwacją sieci zajmuje się informatyk Urzędu Gminy.

 

Długofalowym celem jest rozbudowa sieci o dalsze sołectwa i oferowanie szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom gminy. Dlatego w miarę rozwoju gminnej infrastruktury teleinformacyjnej obsługą sieci zajmie się firma zewnętrzna, która za ustaloną opłatą będzie świadczyła usługi administrowania i serwisu urządzeń.

 

W ramach dotacji utworzono również Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PPD) w Bodzanowie, który umożliwia dostęp do Internetu dla mieszkańców nie posiadających własnych komputerów. Utworzenie PPD miało miejsce w gminnym budynku, gdzie znajduje się Gminne Centrum Informacji w Bodzanowie. Budowa PPD miała charakter rozbudowy Infocentrum, by więcej użytkowników mogło korzystać z Internetu. Informatyzacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bodzanów stanowi ważny element dla władz lokalnych, które pragną zaoferować wysoki poziom usług publicznych, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości życia wśród mieszkańców. Inicjatywą ze strony władz lokalnych było uruchomienie kilku punktów publicznego dostępów do Internetu  tj. 9 świetlic wiejskich, które na obecną chwilę nie posiadają łącz internetowych (problem z operatorem TPSA). Dlatego konieczność poprawy sytuacji na tym obszarze zapewnia rozbudowa Infocentrum w Bodzanowie, które udostępnia bezpłatny dostęp do Internetu.

Telecentrum jest bardzo odwiedzaną placówką przez mieszkańców naszej gminy i osób przyjezdnych. Zapewnia dostęp do najnowszej techniki, poprzez przybliżenie społeczności lokalnej szerokiego wachlarza usług teleinformatycznych. Prowadzone są również szkolenia informatyczne adresowane do różnych grup społecznych, udzielane wsparcie dla innowacyjności w zakresie ICT w przedsiębiorstwach, współpraca poprzez komunikację elektroniczną z instytucjami rynku pracy, itp. Swoim działaniem stymuluje rozwój treści i usług dostępnych przez Internet w dziedzinach: życia gospodarczego, edukacyjnego, kulturalnego i administracyjnego. Budynek Gminnego Centrum Informacji został wyposażony w 3 zestawy komputerowe.

Informatyzacja gminy Bodzanów dzięki wsparciu fundacji to nie tylko budowa sieci komputerowej  i uruchamianie publicznych punktów dostępu do Internetu,  to również działania aktywizujące społeczność lokalną do działalności prorozwojowej na bazie nowych technologii. W tym celu przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu podstawowej i zaawansowanej umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu dla mieszkańców gminy Bodzanów. Szkolenia prowadzone były w GCI w Bodzanowie. W szkoleniach uczestniczyło ponad 120 osób. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb uczestników. Organizowane były szkolenia z zakresu grafiki komputerowej, księgowości komputerowej, tworzenia stron internetowych oraz wykorzystania technik komputerowych w biurze.  Efektem szkoleń było podwyższenie kwalifikacji uczestników, doskonalenie umiejętności obsługi komputera i wdrażanie nowych programów komputerowych. Niektóre osoby wykorzystały zdobyte kwalifikacje w poszukiwaniu pracy, nauczyły się obróbki zdjęć cyfrowych, tworzenia własnych stron www, przez co bardziej zaczęły angażować się w życie kulturalne w gminie.

 

Innym rezultatem udziału w programie e-VITA były małe granty dla organizacji pozarządowych bazujące na wykorzystaniu technologii informacyjnej. W ramach programu zostały przygotowane  aplikacje: „Interaktywna mapa Bodzanowa” – przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla rozwoju” z Bodzanowa, gminny portal edukacyjny -  Koło Historyczne przy Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie. Funkcjonuje również aplikacja i-jarmark utworzona dla wszystkich gmin biorących udział w Programie e-VITA.

 

Dzięki tym przedsięwzięciom zadania lokalnej administracji samorządowej nie ograniczają się jedynie do świadczenia usług. Władze gminy dbają o zrównoważony rozwój regionu, którym zarządzają. Niewątpliwie dają szansę na ożywienie i rozwój gminnej infrastruktury teleinformacyjnej i upowszechnienie dostępu do tego medium.

Dzięki realizacji programu e-Vita w gminie Bodzanów powstała sieć teleinformatyczna i były prowadzone działania aktywizujące społeczność lokalną przy wykorzystaniu IT. Przedsięwzięcie zapoczątkowane zostało opracowaniem „Strategii informatyzacji gminy Bodzanów”, gdzie określono konkretne zadania do realizacji w ciągu najbliższych lat. Główne cele strategiczne to:

 • Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu (rozwój sieci teleinformatycznej na terenie gminy, zwiększenie liczby PPD - świetlice wiejskie)

 • Zwiększenie poziomu wiedzy i aktywności mieszkańców w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (szkolenia informatyczne dla mieszkańców gminy, rozwój usług elektronicznych, rozwój lokalnych instrumentów komunikacji elektronicznej, wymiana dobrych praktyk z gminami partnerskimi w zakresie informatyzacji)

 • Stymulowanie rozwoju treści i usług dostępnych on-line w nast. dziedzinach: życie gospodarcze, edukacja i kultura, administracja (e-administracja).

Samorząd gminy Bodzanów w ramach rozwoju gminnej infrastruktury teleinformacyjnej podjął współpracę z gminami Powiatu Płockiego odnośnie budowy zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich oraz wystąpienie o jego dofinansowanie ze środków RPO.

Projekt  ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej, a wkłady finansowe wniosą także poszczególne jednostki samorządu z terenu powiatu płockiego. Na dzień dzisiejszy trwa współpraca przy opracowywaniu projektu. Celem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności obszaru Powiatu Płockiego poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez administrację samorządową oraz zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji dla mieszkańców.

 

Zostały wytyczone następujące cele:

 • Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej i dedykowanej sieci energetycznej.

 • Adaptacja pomieszczeń na sieci LAN.

 • Zakup i wymiana sprzętu komputerowego.

 • Zakup oprogramowania biurowego.

 • Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 • Wyposażenie Urzędu Gminy Bodzanów w podpisy elektroniczne.

 • Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków.

 • Wdrożenie systemu bezpieczeństwa.

 • Utworzenie PIAP-ów w istniejących świetlicach wiejskich.

 • Uruchomienie telefonii VOIP, monitoring,

 • Integracja systemów.

Katarzyna Lenkiewicz, gmina Bodzanów

2009-08-17