Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w gminie Mały Płock

Tereny wiejskie traktowane są przez komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych marginalnie. Nie interesuje ich inwestowanie w infrastrukturę, która potencjalnie nie przyniesie wysokich dochodów. Natomiast tam, gdzie internet jest dostępny barierą  w uzyskaniu dostępu są relatywnie wysokie koszty miesięcznych opłat abonamentowych, zaś mieszkańcy wsi osiągają w dalszym ciągu niskie dochody. Nie mniej jednak daje się  zaobserwować pojawiający się trend wśród mieszkańców środowisk wiejskich, polegający na tym, że dostęp do internetu staje się tak samo ważny jak dostęp do sieci wodociągowej, czy dobrej, wyasfaltowanej drogi. Mieszkańcy wsi powoli odkrywają potencjał technologii informacyjnych, a wiąże się to również z uzyskiwaniem wsparcia dla gospodarstw w postaci płatności obszarowych, czy też programów pomocowych UE.

 

[Obejrzyj wywiad z Radosławem Borawskim]W Małym Płocku oraz kilku najbliższych miejscowościach położonych w obrębie do  5 km. dostępna jest usługa dostępu do szerokopasmowego internetu świadczonego przez operatorów komercyjnych. Realizacja projektu na NSK spowodowała, że mieszkańcy Małego Płocka uzyskali możliwość alternatywnego wyboru operatora komercyjnego bądź internetu dostarczanego przez Urząd Gminy. Spowodowało to, że gotowość do przyłączenia się do sieci zbudowanej przez Urząd Gminy zgłosiły również osoby, których do tej pory nie było stać na ponoszenie wysokich opłat u operatora komercyjnego.

Działania organizacji takich jak Fundacja Wspomagania Wsi, które tworzą programy zmierzające do poprawy dostępu do internetu skierowane do społeczności wiejskich powodują, że mieszkańcy małych miejscowości mają szansę uzyskać dostęp do internetu nie ponosząc przy tym wysokich kosztów. Działania fundacji nie ograniczają się jednak tylko do wsparcia przy budowie infrastruktury, ale również prowadzone są równolegle szkolenia, dzięki którym mieszkańcy obszarów wiejskich nabierają nowych umiejętności związanych  z wykorzystywaniem komputera i internetu. Istotną rolę w budowie społeczeństwa informacyjnego odegrały także projekty obejmujące praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnych, przy realizacji których pracowały grupy nieformalne, czy też organizacje, takie jak Ochotnicze Straże Pożarne.

Niekomercyjna Sieć Internetowa zbudowana została w oparciu o podsystem dostępu do sieci Internet, który zlokalizowano w budynku zabytkowego dworku, będącego własnością Urzędu Gminy. Łączność z internetem realizowana jest  w oparciu o łącze DSL o przepustowości 8 Mb/s. Zbudowano sieć szkieletową w oparciu o urządzenia radiowe pracujące w standardzie 802.11b łączącą dworek z budynkiem kościoła parafialnego. Obiekt ten jest umiejscowiony w najwyższym punkcie Małego Płocka.  Instalacja anten rozsiewczych na jego wieżach pozwoliła pokrycie sygnałem radiowym jak największej powierzchni.

Dzięki realizacji projektu na powstanie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu w Małym Płocku mieszkańcy tej miejscowości, ale również innych miejscowości z terenu gminy uzyskali możliwość skorzystania z zasobów internetu, bez konieczności posiadania własnego komputera, czy też łącza internetowego. Funkcjonowanie PPD w jako bezpłatnego miejsca, gdzie można skorzystać z komputera i internetu wpłynie pozytywnie na redukcję zjawiska wykluczenia cyfrowego mieszkańców małych miejscowości, takich jak Mały Płock

Publiczny Punkt dostępu do Internetu w Małym Płocku wyposażony jest w cztery stanowiska komputerowe, drukarkę i skaner. W ramach realizacji projektu zakupiono również biurka  i krzesła obrotowe. Publiczny Punkt dostępu do Internetu czynny jest w godzinach 800 - 1800.

Bolączką w gminie Mały Płock jest brak dostępu do szerokopasmowego internetu   w większości miejscowości w gminie.  Przeszkodą w wykorzystaniu technologii radiowych jest ukształtowanie terenu, które powoduje, że wyprowadzenie sygnału poza miejscowość gminną przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii Wi-Fi jest niemożliwe. Nadzieją na wykorzystanie technologii radiowych w przekazaniu sygnału do innych miejscowości jest technologia Canopy opracowana przez firmę Motorola. W przypadku, gdyby zastosowanie urządzeń radiowych z serii Canopy okazało się zasadne, możliwe byłoby zbudowanie sieci szkieletowej opartej na technologii Motoroli łącząc ze sobą m.in. wszystkie szkoły w gminie. Abonenci indywidualni podłączani byliby wówczas przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii Wi-Fi.

Rozważana jest również opcja budowy sieci w oparciu o technologie światłowodowe, przy udziale TP SA. samodzielnie lub z partnerami tworzącymi Lokalną Grupę Działania – „Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca” (Mały Płock, Gmina Kolno, Zbójna, Turośl, Grabowo, Stawiski, Nowogród) przy udziale środków UE. W celu obniżenia kosztów tego rodzaju inwestycji planuje się ewentualne wykorzystanie realizacji innych inwestycji związanych z prowadzeniem prac ziemnych (wodociągi, kanalizacja). W tym wariancie klienci indywidualni również moglibybyć przyłączani przy wykorzystaniu technologii Wi-Fi  w standardach 802.11b/g.

Dzięki projektom zrealizowanym w ramach projektu „E-Vita II” zwiększył się zakres osób, które wykorzystują internet czy to poprzez podłączenie się do sieci NSK bądź też korzystając z Publicznego Punktu Dostępu do Internetu „Netka”. Internet wykorzystywany jest w różny sposób, zależnie od wieku oraz zainteresowań jego użytkowników. Osoby młodsze traktują internet głównie jako źródło rozrywki, natomiast dorośli sięgają głównie po wiedzę, informację. Internet odgrywa też coraz większą rolę przy poszukiwaniu pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poszukujących pracy za pośrednictwem internetu na gminnej stronie www.malyplock.pl publikowane są ogłoszenia w kategorii praca i obserwując statystyki odwiedzin tej strony można powiedzieć, że spotyka się ona z dużym zainteresowaniem.

Program „E-Vita II” to również mobilizacja społeczności lokalnej do działania. Dzięki projektom grantowym na praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnych w gminie udało się zrealizować dwa projekty, które prowadziły: Ochotnicza Straż Pożarna w Małym Płocku oraz szkolne koło „Bezpieczni na drodze” działające przy OSP w Chludniach.

Pierwszy z nich to projekt na „Portal Ochotniczych Straży Pożarnych – bezpieczeństwo przeciwpożarowe”, sprawiający, że strażacy w swe działania włączają nowoczesne technologie, m.in sms-owy system powiadamiania, co we współpracy z Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego wpływa na poprawę bezpieczeństwa w gminie.

Drugi z projektów „Zielona, wirtualna mapa – ciekawe wakacje” dotyczył promocji gminy Mały Płock przez ukazanie pięknych miejsc spędzania wolnego czasu, a także promocję lokalnych gospodarstw agroturystycznych.

Gmina Mały Płock uczestniczy w projekcie finansowanym ze środków UE „Wdrażanie usług elektronicznych dla społeczności”, dzięki któremu będzie można korzystać z szeregu usług dostępnych on-line, takich jak e-business, e-edukacja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo,  a także „cyfrowego urzędu”.  Jednak aby mieszkańcy gminy mieli szansę korzystać z usług on-line niezbędne jest zapewnienie powszechnego dostępu do internetu.

Oddziaływanie programu e-Vita można zaobserwować również w obszarze gospodarki. Uruchomiony w ramach realizacji projektu portal www.i-jarmark.pl, który umożliwia zamieszczanie ogłoszeń dotyczących m.in. kupna – sprzedaży spowodował, że społeczność lokalna dostała „do ręki” narzędzie, dzięki któremu może szybko i łatwo nawiązywać transakcje.

Wsparciem dla lokalnych kwaterodawców była realizacja projektu „Zielona – wirtualna mapa – ciekawe wakacje”. W efekcie realizacji tego projektu powstał lokalny portal agroturystyczny, który promuje kwatery agroturystyczne z terenu gminy. W ramach projektu przeprowadzono również szkolenia z zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych.

Podsumowując udział gminy Mały Płock w programie e-Vita zaowocował tym, że podjęte zostały kompleksowe działania uwzględniające czynniki techniczne – czyli budowę sieci, ekonomiczne i społeczne – realizacja projektów wykorzystujących techniki informacyjne przez lokalne partnerstwa i grupy nieformalne, a także edukacyjne – szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne zmierzające do budowy społeczeństwa informacyjnego.

 

Radosław Borawski, gmina Mały Płock

2009-08-17