Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_01e997a9ff3f44512cd70b56aaee67a5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /cms-core/cms.php on line 12
Internet na Wsi - E-VITA a informatyzacja w Gminie Białogard

Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

E-VITA a informatyzacja w Gminie Białogard

W dniu 6 września 2006 r. Gmina Białogard podpisała z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie (FWW) umowę dotyczącą współpracy na rzecz realizacji Programu „Wieś Aktywna, Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego e-VITA II”. Celem programu było wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w społecznym i ekonomicznym rozwoju gmin uczestniczących w realizacji programu. Podpisanie umowy umożliwiło kontynuację rozpoczętych w czasie pierwszej edycji tego programu działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Białogard. I edycja wywołała szerokie zainteresowanie mieszkańców Gminy usługą powszechnego dostępu do Internetu. Hasło „Internet w każdej wsi” stało wnioskiem zgłaszanym przez mieszkańców prawie wszystkich miejscowości. Zaspokojenie wszystkich potrzeb w tym zakresie samodzielnie przez Gminę, bez pomocy z zewnątrz nie było i nie jest możliwe, przede wszystkim ze względu na trudną sytuacją społeczno-gospodarczą. Gmina Białogard należy bowiem do gmin określanych mianem „biednych”, jest gminą o charakterze typowo rolniczym, charakteryzuje niskim dochodem własnym na jednego mieszkańca i wysokim bezrobociem. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego - procentowy udział liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym - wynosił w Gminie Białogard w 2006 r. 25,6%. Według stanu na dzień 31.10.2007 roku liczba mieszkańców Gminy wynosiła 8054 osoby, z których 1142 to osoby bezrobotne. Dodatkowym utrudnieniem w rozwoju sieci internetowej jest stosunkowy duży i zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni teren Gminy - 328 km2 i rozległa licząca 53 miejscowości sieć osadnicza.

Program „e-VITA II” stworzył mieszkańcom Gminy możliwość sięgnięcia, po coś co dla innych już dawno przestało być czymś niezwykłym, dał im szansę do szerokiego wykorzystania możliwości jakie stwarzają technologie informacyjne. Stało się to możliwe poprzez wybudowanie pierwszej na terenie Gminy Białogard Niekomercyjnej Sieci Komputerowej (NSK) w miejscowości Pomianowo, sfinansowanej w całości ze środków otrzymanych w ramach dotacji z FWW. Początkowo sieć obejmowała zasięgiem jedynie dwie miejscowości: Pomianowo i Żeleźno. Skutkiem rozszerzającej się wiedzy o pożytkach płynących z korzystania z Internetu było podłączenie do sieci dwóch następnych wsi: Kościernicy i Pustkowa.

Obecnie z Niekomercyjnej Sieci Komputerowej w Pomianowie korzysta ponad 40 prywatnych abonentów. Z utworzonych dzięki NSK punktów dostępu do Internetu w Gimnazjum w Pomianowie, do którego uczęszczają uczniowie z terenu prawie całej Gminy, w Remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie i Kościernicy, w świetlicach wiejskich w m. Kościernica i Żeleźno, w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pomianowie ( Publiczny Punkt Dostępu do Internetu - trzy stanowiska komputerowe) korzystają nie tylko mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości ale i sąsiednich.

Rozwój sieci umożliwił uczniom Szkoły Podstawowej w Kościernicy i Gimnazjum w Pomianowie prowadzenie stron internetowych szkół, a wszystkim szkołom gminnym skorzystanie z oferty FWW polegającej na wprowadzeniu platformy edukacyjnej dającej rodzicom szansę aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i możliwość uzyskania bieżącej informacji o wynikach nauczania.

W ramach Programu „e-VITA” zrealizowano projekt portalu „Gmina Białogard – Ok.!”. Celem portalu jest m.in.: wymiana informacji, stworzenie możliwości nawiązania kontaktów, prezentacja osiągnięć młodych mieszkańców Gminy. Aktywnymi twórcami strony są dzieci i młodzież.

Dla z tzw. „gmin evitowych” stworzono serwis „i-jarmark” – gminną internetową stronę ogłoszeń, na której zainteresowane osoby mogą m.in. promować wytwarzane wyroby, poszukiwać pracy. Obserwuje się szerokie zainteresowanie mieszkańców poprzez umieszczanie różnego rodzaju ogłoszeń w serwisie.

Przedstawione wyżej, już zrealizowane projekty to tylko część tych, które mogłyby i powinny być zrealizowane bowiem zapotrzebowanie mieszkańców Gminy na usługi internetowe stale się zwiększa. Wskaźnikiem wzrostu jest liczba osób odwiedzających już działające Publiczne Punkty Dostępu do Internetu ( PPD). W Gminie Białogard punkty te zlokalizowane są w filiach Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlicach wiejskich i w remizach OSP. Obserwuje się systematyczny wzrost liczby osób korzystających z Internetu. Coraz częściej obok dzieci i młodzieży po „wiedzę internetową ” sięgają osoby starsze. Odwiedzają PPD celem pozyskania informacji w sprawach gospodarczych, społecznych, nauki na odległość, usług publicznych, poprawy warunków życia na wsi i spraw życia codziennego.
 Jednym z wielu przykładów potwierdzających wzrost zainteresowania Internetem jest fakt złożenia w 2006 roku przez nieformalne grupy działające na rzecz rozwoju swoich miejscowości 3 wniosków w sprawie przyznania dotacji na realizację projektów społecznych, a w 2007 roku już 23 wniosków. Korzystanie z technologii informacyjnych umożliwia pozyskanie informacji o ogłaszanych konkursach i realizację samych projektów chociażby poprzez wykorzystanie możliwości szybkiego pozyskania różnorodnych, niezbędnych informacji, np. na temat budownictwa szachulcowego. Fakty te powodują stały wzrost zapotrzebowania zarówno w zakresie zwiększenia dostępu do Internetu jak i umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi. Ze zorganizowanych w ramach programu ”e-VITA II” szkoleń z zakresu podstawowej obsługi Internetu skorzystało 50 mieszkańców Gminy. Z inicjatywy lokalnych liderów zostało zorganizowanie szkolenie w zakresie nabycia umiejętności planowania i rozliczania projektów społecznych. W zorganizowanym w sobotę i niedzielę szkoleniu wzięło czynny udział 30 osób.

Realizacja programów „e- VITA” zaktywizowała mieszkańców Gminy do działań mających na celu dalszy rozwój sieci internetowej i stworzenie w każdej z większych miejscowości Gminy PPD. Coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu stał się formą społecznej „kontroli” i spowodował konieczność podjęcia działań mających na celu stworzenie nowej strony internetowej Gminy Białogard. Nowa strona ma m.in. spełniać rolę informacyjną i służyć promocji lokalnej przedsiębiorczości.

Z inicjatywy Wójta Gminy Białogard -Macieja Niechciał dążącego do stworzenia mieszkańcom Gminy warunków do wykorzystania Internetu jako narzędzia rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy oraz do poprawy warunków życia powstał projekt budowy międzygminnej, szerokopasmowej infrastruktury sieciowej przy wykorzystaniu rozwiązań hybrydowych. Porozumienie w tej sprawie podpisało pięć gmin. Cechą charakterystyczną projektu jest uwzględnienie indywidualnych możliwości i potrzeb każdej z gmin. W projekcie zaplanowano wykorzystanie sieci PIONIER. Gmina Białogard zapewniła sobie możliwość podłączenia do sieci w 5 punktach. Projekt ma być realizowany przy wykorzystaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.

W październiku 2007 roku Gmina Białogard podpisała porozumienie mające na celu realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. W wyniku realizacji projektu w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pomianowie utworzone zostanie centrum kształcenia na odległość, powołane w celu ułatwienia uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – 10 stanowisk.

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie, w Urzędzie Gminy Białogard zainstalowany zostanie powszechnie dostępny tzw. „Infokiosk”. Dalszy rozwój sieci internetowej umożliwi podjęcie działań mających na instalację „Infokiosków” w każdej z większych miejscowości Gminy.

Nawiązanie współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie przyczyniło się do zmiany świadomości mieszkańców Gminy Białogard w zakresie „wiedzy internetowej’ i zaktywizowało społeczności prawie wszystkich miejscowości do działań mających na celu nabycie umiejętności korzystania i wykorzystania technologii informacyjnych a także stworzenia lub zwiększenia dostępu do Internetu. Programy „e-VITA” stworzyły Gminie szansę, która została wykorzystana i stała się solidną podstawą innych działań tym zakresie.
 

Ewa Szczybelska, gmina Białogard

2010-08-17