Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Hot-spot, czyli Internet pod strzechy w gminie Baranów Sandomierski

Gmina Baranów Sandomierski leży w województwie podkarpackim przy granicy z województwem świętokrzyskim, na tzw. „ścianie wschodniej”. Jest ona gminą liczącą ok. 13000 mieszkańców. Dostęp do Internetu w tym rejonie jest bardzo słaby, co wiąże się również z wysokimi kosztami. Dlatego właśnie gmina zdecydowała się na realizację takiego projektu. Obecnie dostęp do Internetu znacznie upowszechnił się, dzięki naszej inicjatywie firmy konkurencyjne zaczęły inwestować w swoje sieć na terenie naszej gminy. W trakcie tworzenie strategii informatyzacji okazało się, iż firmy bardzo szybko podjęły działania i obecnie w każdej miejscowości mamy co najmniej dwie firmy informatyczne oferujące dostęp do Internetu, przy czym w niektórych miejscowościach liczba ta jest większa. Wzrost konkurencji wymusił niższe ceny oraz lepszą jakość świadczonych usług, co jest niezwykle korzystne dla odbiorców. Największy operator na rynku Telekomunikacja Polska ułożyła ok. 10 km światłowodu na terenie naszej gminy. Zagrożenie konkurencją zachęciło firmy do intensywnego działań. Dzięki programowi e-Vita miejscowe władze dostrzegły potrzebę realizacji takiego projektu, w

wyniku czego dofinansowały jego brakujące elementy.

 

[Obejrzyj rozmowę z liderami Gminy Baranów Sandomierski, biorącymi udział w programie e-VITA II]

 

 

Projekt ” NSK „ Niekomercyjna Sieć Komputerowa w Woli Baranowskiej zrealizowanego w ramach programu „ Wieś aktywna, budowanie społeczeństwa informacyjnego, e- Vita II” oparto o technologię 802.11 b/g ( WIFI 2,4GHz ) udostępnianie Internetu na zasadach HOT-SPOT . Obecnie zasięg obejmuje ok. 35% terenu gminy. Obecnie mamy 12 nadajników HOT-SPOT na terenie całej gminy. Należy dodać, że nasza gmina była jedyną, która zakwalifikowała się do programu z województwa Podkarpackiego. W ramach programu przewidziane była budowa niekomercyjnej sieci komputerowej, z sygnałem przesyłanym drogą radiową. Sieć swoim zasięgiem miała objąć ok 80 % mieszkańców Woli Baranowskiej oraz ok. 15 % mieszkańców Skopanie i Knap. Obecnie sieć obejmuje 3 miejscowości Wola Baranowska ok. 75% Skopanie ok. 75% oraz Baranów Sandomierski ok. 70%. łącznie liczba odbiorców przekracza 220 użytkowników. Na początku do systemu zostały podłączone instytucje współpracujące z Urzędem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (Zespół Szkół w Woli Baranowskiej, Klub Sportowy „LASOWIAK” w Woli Baranowskiej, Filii Bibliotecznej w Woli Baranowskiej, OSP w Woli Baranowskiej). Wszelkie działania podjęte w ramach projektu były zgodne ze strategią Informatyzacji Gminy Baranów sandomierski. Projekt ten był pilotażowym dla informatyzacji całej gminy.

Każdy użytkownik przed korzystaniem z sieci HOT-SPOT musi wypełnić kartę rejestracyjną, podczas tego procesu zostanie mu przydzielony LOGIN oraz HASŁO.
Obecnie prędkość Internetu została ograniczona do 128 kb/s dla użytkownika, aby nie konkurować z lokalnymi firmami i przez to pozwolić im na rozwój swoich usług oraz podniesienie jakości. W niedługim czasie planowany jest wzrost tej prędkości do 256 Kb/s. W centrum każdej miejscowości prędkość wzrośnie do 512kb/s na okres czasu do 1 godz., po upływie tego czasu prędkość będzie standardowa. Sieć została zaprojektowana tak, aby mogła przenieść strumienie wideo do odbiorców, na chwilę obecna użytkownicy mogą oglądać nasze autorskie filmy, które znajdują się na naszym serwerze wewnątrz sieci.
W ramach programu „Wieś aktywna, budowanie społeczeństwa informacyjnego, e- Vita II” oprócz sieci Hot Spot powstały jeszcze publiczne punkty dostępu do Internetu w niektórych z miejscowości gminy. Powstał Publiczny Punkt Dostępu do Internetu mieszczący się w Filii Bibliotecznej w Woli Baranowskiej. Podstawową jego funkcją jest umożliwienie mieszkańcom gminy swobodnego dostępu do komputera, a co za tym idzie aplikacji biurowych i sieci Internet. Mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z Internetu ok. 4-5 godz. dziennie o dogodnej dla nich porze (zazwyczaj są to godziny popołudniowe, co wynika z faktu, iż głównymi użytkownikami punktu są młodzi ludzie a w godzinach przedpołudniowych w większości są oni w szkole, niemniej jednak godziny te odpowiadają bardziej także osoba w innych przedziałach wiekowych).
Dodatkowo PPD jest miejscem wspierania przedsiębiorczości oraz pełni funkcję z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W punkcie prowadzone jest doradztwo z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych (podania, c.v, listy motywacyjne itp. Natomiast dla osób chcących założyć własna działalność gospodarczą PPD udostępnia wykazy instytucji świadczących pomoc doradczą w tym zakresie. PPD jest również miejscem koordynacji inicjatyw szkoleniowych w zakresie podstawowej obsługi komputera i aplikacji internetowych, inicjowanie konkursów, quizów i wystaw prac komputerowych.

Drugi publiczny punkt dostępu do Internetu znajduje się w Siedleszczanach, mieści się on w budynku remizy OSP. Dostęp do budynku posiada klub sportowy, strażacy, członkowie klubu Ostoja-Art., Ponadto zlokalizowana jest tam również siłownia, klub bilardowy, ping-pong itp. godziny otwarcia kilka godz. dziennie. Mieszkańcy gminy mogą również korzystać z Internetu w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, oraz w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim

Gmina Baranów Sandomierski ma w swoim zamiarze objęcie 100% gminy zasięgiem sieci HOT-SPOT. Obecna sieć finansowana jest przez Urząd Miasta i Gminy, dzięki opracowanej koncepcji w ramach programu e-Vita2 będziemy wnioskować do Unii Europejskiej o dofinansowanie naszych projektów. Obecnie trwają uzgodnienia z Marszałkiem Województwa w sprawie dużego projektu „Informatyzacji Obszarów Ściany wschodniej”, dzięki któremu zostanie wybudowana sieć światłowodowa przebiegająca przez naszą Gminę a tym samym zasili naszą sieć HOT-SPOT w dostęp do Internetu oraz połączy wszystkie ościenne gminy z prędkością ok. 10GB/s. Dlatego też kolejnym etapem informatyzacji Gminy będzie wybudowanie mocnego szkieletu w paśmie 5GHz, główny nadajnik zlokalizowany będzie na szczycie góry w Skopaniu, dzięki czemu obejmie zasięgiem większą cześć gminy, w zlokalizowanym tam budynku przystosowanie zostanie pomieszczenie na potrzeby serwerowni.

W ramach kolejnego projektu „Platforma Kulturalna” powstała również witryna internetowa stwarzająca warunki społeczności lokalnej do prezentacji osiągnięć kulturalnych, wymiany doświadczeń oraz wyartykułowania swoich potrzeb. Projekt miał na celu zaktywizowanie grup działających w obszarach kultury z terenu naszej gminy w oparciu o technologię IT. W ramach projektu na witrynie zostały zebrane i umieszczone informacje, wydarzenia kulturalne, fakty i opinie, które do tej pory były rozproszone w różnych   miejscach sieci. Dzięki temu Platforma Kulturalna umożliwia aktywne tworzenie rzeczywistości kulturalnej naszej gminy poprzez administrowanie przez poszczególne grupy swoimi panelami tematycznymi, jak również w ramach projektu powstało forum dyskusyjne. Mieszkańców gminy, cieszące się dużą popularnością. Mieszkańcy mają możliwość tam wypowiedzenia się na wszystkie nurtujące ich   tematy, mogą wzajemnie wymieniać się opiniami. Forum prowadzone jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim aczkolwiek należy dodać tu, iż tak naprawdę żyje ono   swoim życiem, ciągle rośnie liczba forumowiczów przy czym należą do nich również osoby z poza terenu naszej gminy

Gmina Baranów Sandomierski w ramach projektu e-Vita przeprowadziła szereg szkoleń informatycznych odbywających sie zarówno na podstawowym jak i rozszerzonym poziomie m.in. takich jak: „Podstawy obsługi komputera”, „Elektroniczna księgowość”, „Jak pisać projekty do unii europejskiej”, „Zakładanie i prowadzenie sklepu w Internecie”, „Tworzenie stron WWW”, „Podstawy sieci komputerowych WIFI”, „Grafika Komputerowa”. Szkolenie te cieszyły sie dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, dzięki nim łącznie przeszkolono ponad 130 osób. Dzięki szkoleniom informatycznym wiele osób nauczyło sie nie tylko podstaw obsługi komputera, ale również korzystać z Internetu i wszelkich jego dobrodziejstw. W wyniku, czego znacznie wzrosło w naszej gminie zainteresowanie informatyką jak również możliwością zdobycia nowych umiejętności w tym zakresie, obecnie wielu mieszkańców gminy dopytuje się o kolejne szkolenia informatyczne. Mieszkańcy chcą rozwijać swoje dotychczasowo zdobyte umiejętności w tym zakresie. Bezpośrednim efektem przeprowadzonych szkoleń jest fakt, iż w Urzędzie Miasta i Gminy pojawia się coraz więcej zapytań drogą elektroniczną. Ma to bezpośredni związek ze wzrostem świadomości wśród mieszkańców, do czego niewątpliwie przyczyniły się organizowane szkolenia. Kilku mieszkańców uczestniczących w organizowanych szkoleniach założyło swoje sklepy internetowe, co na pewno znacznie wpłynęło na rozwój gminy. Ponadto zainteresowanie PPD w Urzędzie wzrosło. Obecnie mieszkańcy proszą o rozwój sieci w innych miejscowościach dzięki temu projektowi udało nam się zebrać 3 grupy ludzi, którzy podjęli się napisania projektów grantowych dotyczących informatyzacji poszczególnych miejscowości. Mieszkańcy takich miejscowości jak: Suchorzów, Dymitrów Mały oraz Dąbrowica, sami wyszli z inicjatywą, aby w ich miejscowości był Internet. Takie lokalne inicjatywy są najlepszym wyznacznikiem tego jak bardzo duża jest potrzeba nie tylko informatyzacji poszczególnych miejscowości z terenu naszej gminy, ale również przeszkolenia mieszkańców w tym zakresie. Została już nawet opracowana koncepcja usytuowania nadajników, oraz plan finansowania tego przedsięwzięcia w tych miejscowościach. Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wyraził zgodę na dofinansowanie do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

 Dzięki projektowi e-Vita uruchomiony został portal edukacyjny GPE, dzięki któremu rodzice mogą na bieżąco śledzić wyniki w nauce swoich dzieci, mogą być powiadamiani sms’em nie tylko o ocenach, ale również o innych interesujących ich danych dotyczących ich pociech np. obecności, uwagi itp. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem połączeń między szkołami, aby szkoły mogły pracować na scentralizowanej bazie danych, dzięki temu sprawniej zarządzać personelem, sprzętem, całą obsługą szkoły i jednocześnie raportować do jednostki prowadzącej. Ponadto większość szkół stara się o monitoring i w perspektywie sygnał ma być transmitowany do posterunku policji lub do firmy zajmującej się ochroną, powinno wpłynąć to na podniesienie bezpieczeństwa w szkoła. Program e-Vita 2 Fundacji Wspomagania Wsi przyczynił się do aktywizacji nie tylko mieszkańców miejscowości objętych programem, ale również mieszkańców pozostałych miejscowościach jak również w innych gminach, Sąsiadująca gmina Nowa Dęba przygotowuje plan uruchomienia sieci Hot-Spot na swoim terenie przedstawiając jej metodę e-Vita pomagamy im wybudować sieć.

Natomiast projekt i-Jarmark, do którego przystąpiliśmy, wbrew pozorom cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Świadczy to, że osoby nie tylko podczas przeprowadzonych szkoleń zdobyły wiadomości z zakresu obsługi komputera i Internetu, ale również umieją z nich korzystać w praktyce. Inicjatywa „gminnego allegro” spotkała się z dużą aprobatą i zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, przy realizacji tego projektu okazało się, że jest jeszcze pewna grupa osób, która bardzo chętnie skorzystałaby z szkoleń informatycznych, gdyż jest to główna bariera osób chcących umieścić ogłoszenie. W wyniku tego, iż dzięki programowi wzrosła znacznie świadomość wśród mieszkańców gminy, którzy dostrzegli w końcu potrzebę rozwoju w tym zakresie, powstało kilka grup, które napisały projekty grantowe mających na celu ich aktywizacje przy pomocy komputera, a co za tym idzie Internetu. Wiele osób dopiero teraz zdało sobie sprawę z ogromu możliwości, które daje im Internet. Przedstawiciele innych gmin są zainteresowane projektem i dopytują się jak można zrealizować taki projekt, chętnie przyjeżdżają, aby obejrzeć sieć spróbować i zapoznać się z specyfikacją techniczną. Projekt na pewno wpłynął na działania gospodarcze aczkolwiek ciężko znaleźć jakiś twardy wyznacznik (np. przedstawiciele handlowi zatrzymują się na parkingu otwierają Laptopy i np. rezerwują towar w hurtowni), lokalne firmy mogą nieodpłatnie korzystać z Internetu, co na pewno znacznie zmniejsza ponoszone przez nich koszty. Dzięki realizacji tego projektu przedsiębiorcy mogą sprzedawać swoje artykułu czy wyroby w Internecie. Śmiało można stwierdzić, że realizacja tego programu była potrzebna wśród mieszkańców naszej gminy, cieszy fakt, iż inicjatywę podjęli nie tylko młodzi ludzie, ale również osób w starszych przedziałach wiekowych, co moim zdaniem najlepiej ukazuje potrzebę realizacji takich przedsięwzięć. Cieszy fakt, iż takie grupy nieformalne jak na przykład Koło Gospodyń Wiejskich w Suchorzowie zaktywizowały się na tyle, aby powalczyć o Internet dla nich, a co za tym idzie również dla pozostałych mieszkańców miejscowości. Udział w takich przedsięwzięciach nie tylko umożliwia rozwój osobisty, ale również zacieśnienie więzi społecznych.

 

Tomasz Pruś, gmina Baranów Sandomierski

2008-08-17