Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Ocena sytuacji beneficjentów Programu e-VITA

Jakie korzyści z realizacji I edycji programu e-VITA odnieśli mieszkańcy gmin?

Jakie bariery w korzystaniu i wprowadzaniu nowych technologii informacyjnych (w tym Internetu) występują w gminach uczestniczących w II edycji?


Odpowiedzi na te pytania, uzyskane przez ekspertów Fundacji Wspomagania Wsi ze Stowarzyszenia Edukacja Inaczej, pomogły w szczegółowym zaplanowaniu działań w ramach II edycji programu e-VITA.

Po uzyskaniu odpowiedzi na pierwsze pytanie okazało się, że realizacja I edycji programu miała różne skutki w odniesieniu do różnych grup społecznych.



Dzięki dostępowi do sieci rolnikom łatwiej jest nawiązywać kontakty handlowe związane z zakupem maszyn, nawozów, sprzedażą płodów rolnych.

Rodzinom Internet umożliwił tańszą i sprawniejszą wzajemną komunikację. Dzięki użyciu komunikatorów internetowych kontakt stał się łatwiejszy i przede wszystkim mniej kosztowny.

Młodzież dzięki sieci internetowej ma łatwiejszy dostęp do dóbr kultury: książek, internetowych galerii, bibliotek oraz innych zasobów potrzebnych do przygotowania się do zajęć w szkole.

Mieszkańcy wsi, którzy prowadzą zakłady pracy lub zajmują się rękodziełem założyli sklepy internetowe.

 


Zwiększyło się zainteresowanie handlem w Internecie. Pojawiła się możliwość sprzedaży własnych produktów w internetowych serwisach ogłoszeniowych.

Ponadto zmniejszyły się niektóre koszty funkcjonowania urzędów. Mieszkańcy docenili możliwość wyszukiwania ofert pracy w Internecie i zdobywania nowych umiejętności dzięki uczestnictwu w internetowych kursach e-learningowych.

W odpowiedzi na drugie pytanie respondenci wyodrębnili bariery, które przeszkadzają we wprowadzaniu nowych technologii informacyjnych na wsi.

Wskazano na niewystarczającą liczbę komputerów w gospodarstwach domowych.

Dla wielu mieszkańców komputer jest towarem luksusowym, bez którego można się obyć („są pilniejsze wydatki”).

Brak umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu był stale powtarzającym się wątkiem, który wskazywał na potrzebę dodatkowych szkoleń komputerowych.

 



Pytania zadawane mieszkańcom gmin biorących udział w nowej, drugiej edycji programu e-VITA, miały określić oczekiwania mieszkańców wobec programu oraz zdefiniować czynniki, które mogą spowodować niepowodzenie programu.

Odpowiedzi wskazywały na to, że głównym powodem przystąpienia do programu były nadzieje samorządu i lokalnych organizacji pozarządowych na znaczne obniżenie kosztów korzystania z Internetu na terenie gminy oraz na podłączenie nowych miejscowości do światowej sieci. Mieszkańcy „nowych” gmin programu e-VITA byli niezadowoleni z dotychczasowych usług. Powodem była zbyt wysoka cena abonamentu, oraz bardzo często niezadowalająca przepustowość łączy.

Z przeprowadzonego badania wynikało, że realizacja I edycji programu e-VITA, ułatwiając codzienną komunikację, uzyskiwanie informacji oraz obniżając ich koszty, poprawiła warunki pracy i społecznych działań, mieszkańców gmin.

Jednocześnie wskazywała na potrzebę szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz konieczność budowy lokalnych sieci internetowych oraz miejsc, w których każdy mieszkaniec gminy będzie mógł skorzystać z komputera i Internetu.

2010-08-16