Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Program e-VITA

e-VITA II (2006-2008)

Druga edycja programu realizowana była w okresie od stycznia 2006 do września 2008 roku w partnerstwie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi.

 

Zadaniem drugiej edycji programu było dalsze wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wybranych społecznościach lokalnych oraz prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców (przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych operatorów, mieszkańców gmin). O ile w pierwszej edycji programu wypracowano pewien model informatyzacji gminy, tak w e‑VITA II znalazł on swój pełniejszy wyraz, a same działania prowadzone były na znacznie szerszą skalę.

 

Bezpośrednie wsparcie samorządów lokalnych

Bezpośrednie wsparcie samorządów w ramach II edycji programu obejmowało: tworzenie strategii informatyzacji gminy, budowę sieci teleinformatycznych w gminie, publicznych punktów dostępu do Internetu, szkolenia dla mieszkańców i kadr samorządowych.

 

W programie uczestniczyło 13 lokalnych partnerstw, wybranych w ogólnopolskich konkursach - 5 z nich kontynuowało prace rozpoczęte w pierwszej edycji e-VITY. Były to następujące gminy: Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie), Bodzanów (woj. mazowieckie), Borne Sulinowo (woj. zachodniopomorskie), Dobrcz (woj. kujawsko-pomorskie), Myszyniec (woj. mazowieckie), Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Zawady (woj. podlaskie) oraz partnerstwa z pierwszej edycji programu Białogard, Mały Płock, Recz, Cekcyn, Stoszowice. W skład partnerstw weszły lokalne władze i organizacje pozarządowe.

 

Program rozpoczął się od spotkań mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji z ekspertami, które pozwoliły na sprecyzowanie potrzeb, oczekiwań i określenie zasobów społeczności. Na tej podstawie opracowane zostały strategie informatyzacji gmin. W oparciu o nie przeprowadzono dalsze działania: wybudowano niekomercyjne sieci komputerowe powstały publiczne punkty dostępu do Internetu, przeszkolono mieszkańców z obsługi komputera. Ponadto zrealizowano projekty wykorzystania Internetu w lokalnych działaniach, m.in. tworząc gminne, społeczne i edukacyjne strony internetowe. Efektem działań były:

 

  • Do września 2008 roku wybudowano 11 niekomercyjnych sieci komputerowych. Umożliwiły one dostęp do Internetu mieszkańcom 61 wsi (w tym czasie podłączono do sieci ponad 1100 prywatnych abonentów i instytucji, w tym biblioteki, szkoły, ośrodki zdrowia). 

  • W 11 miejscowościach powstały publiczne punkty dostępu do Internetu

  • 1360 mieszkańców z 12 gmin poszerzyło swoją wiedzę dotyczącą korzystania z komputera i Internetu podczas szkoleń organizowanych w gminach, 393 osób uczestniczyło w internetowych szkoleniach z zakresu tworzenia projektów. 

  • Przeprowadzono 23 projekty wykorzystania Internetu w lokalnych działaniach, m. in. tworząc gminne, społeczne i edukacyjne strony internetowe.

 

W gminach biorących udział w programie powstała infrastruktura umożliwiająca szerokopasmowy dostęp do Internetu, a  ich mieszkańcy  zostali przeszkoleni w obsłudze narzędzi IT (np. szkolenia komputerowe, e-learning). Ponadto realizując zadania programowe udzielano usług doradczych, wychodząc z założenia, że celem programu jest także wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów.

 

Na zakończenie drugiej edycji programu koordynatorzy lokalni podsumowali działania programu w swoich regionach. Oto raporty z gmin: Baranów Sandomierski, Białogard, Bodzanów, Borne Sulinowo, Cekcyn, Dobrcz, Mały Płock, Myszyniec, Płużnica, Stoszowice, Strzelin, Recz, Zawady. Dzięki sprawozdaniom koordynatorów mamy obraz jak program odbierany był przez poszczególne gminy i co udało się w nich osiągnąć.

 

Działania informacyjno-edukacyjne, przekazywanie wiedzy

Działania informacyjno-edukacyjne obejmowały m.in. prowadzenie serwisu www.witrynawiejska.org.pl, organizację ogólnopolskich oraz regionalnych konferencji, warsztatów i seminariów regionalnych, działalność wydawniczą, szkolenia e-learningowe.

 

W czasie trwania programu zorganizowano we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami seminaria informacyjne, konferencje oraz wygłoszono wykłady na temat rozwoju ICT na obszarach wiejskich. Ogólnie w konferencjach i seminariach informacyjnych poświęconych wykorzystaniu Internetu w lokalnym rozwoju, organizowanych w ramach programu e-VITA II, wzięło udział 1258 przedstawicieli samorządów i organizacji lokalnych. Kolejne 813 osób wysłuchało wykładów na powyższy temat przedstawianych gościnnie podczas konferencji organizowanych przez inne instytucje.

 

Największym wydarzeniem było VI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. W spotkaniu wzięło udział ponad 450 osób z całej Polski (przedstawiciel lokalnych i ogólnopolskich organizacji pozarządowych, samorządów, grup nieformalnych).

 

W drugiej edycji programu e-VITA, wydano cztery publikacje, które zawierają opisy możliwości i przykłady budowy sieci, ich eksploatacji i praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu. Łącznie w programie e-VITA II przekazano ponad 14 600 sztuk książek. Jedną z publikacji powstałą w drugiej edycji programu był poradnik dla samorządowców „Metoda e-VITA - jak informatyzować gminę”. Opisuje on wszystkie elementy działania, które wspierają wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwoju wsi. Poradnik wskazywał samorządowcom możliwość podjęcia tematu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminach, mimo iż nie jest to zadanie własne gminy.

 

Witryna Wiejska, która powstała w ramach pierwszej edycji programu, została rozbudowana i ewoluowała w kierunku ogólnopolskiego portalu skierowanego do mieszkańców wsi. Pierwszym zadaniem Witryny Wiejskiej było przekazywanie szerokiej grupie odbiorców wiedzy oraz doświadczeń wypracowanych w programie, inspirowanie innych samorządów do podejmowanie wyzwania budowy społeczeństwa informacyjnego „u siebie”. Drugim zadaniem było udostępnianie informacji przydatnych mieszkańcom wsi, prowadzącym społeczne i gospodarcze działania. W ten sposób adres www.witrynawiejska.org.pl miał zachęcać mieszkańców wsi do korzystania z Internetu.

 

W drugiej edycji programu przeprowadzono szkolenia e-learningowe z zakresu „Planowania projektów” oraz „Ewaluacji projektów”. W ramach programu e-VITA II przeprowadzono 20 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 393 osoby. Szkolenia e-lerningowe umożliwiły dostęp do wiedzy osobom, które z różnych powodów, w tym odległości, nie mogły wziąć udziału w tradycyjnych formach kształcenia.

2008-12-21

Witryna Wiejska

W drugiej edycji programu Witryna Wiejska stała się ważną częścią e-VITY. Portal otrzymał zadanie przekazywania zbieranych doświadczeń szerokiej grupie osób zainteresowanych wykorzystaniem IT w rozwoju wsi. Drugim ważnym celem witryny było udostępnianie poprzez sieć informacji przydatnych mieszkańcom wsi, prowadzącym społeczne i gospodarcze działania