Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Czy Internet zmieni polską wieś? Katalizatory rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi

 

intro  |  rozmowy z uczestnikami  |  wyróżnienie UKE dla Zawad  |  radio WNET

 

Czynniki, które przyspieszą wykorzystanie Internetu w społecznym i ekonomicznym rozwoju wsi były tematem debaty, przeprowadzonej przez Fundację Wspomagania Wsi i Stowarzyszenie Miasta w Internecie podczas 13 konferencji „Miasta w Internecie” (Zakopane 2009)

 

 

W debacie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i firm działających w obszarze budowania społeczeństwa informacyjnego na wsi oraz zaproszeni eksperci: Piotr Łysoń (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) , Radosław Oryszczyszyn (Uniwersytet w Białymstoku),  Paweł Pogorzelski (Wójt Gminy Zawady), Krzysztof Krejtz (SPiK SWPS) , oraz Piotr Toczyski (Agora SA). Spotkanie prowadzili Klara Malecka z FWW i Sławomir Wilk (SMWI).

OGÓLNE WNIOSKI Z DEBATY:

 

 • Polska wieś w przyszłości powinna być dobrym miejscem do życia. Więcej osób spośród mieszkańców wsi powinno być aktywnymi zawodowo, przede wszystkim w zawodach nie rolniczych. W samej produkcji żywności powinien zwiększyć się udział rolnictwa precyzyjnego, co pozwoliłoby zwiększyć dochody rolników. Na jakość życia mieszkańców większy wpływ niż obecnie powinny mieć wartości niematerialne (m. in. wykorzystanie dóbr kultury, zdobywanie nowej wiedzy, kontakty społeczne)

 • Efektywność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych zależy od ogólnych kompetencji kulturowych użytkowników. Mieszkańcy wsi powinni mieć szansę poszerzać te kompetencje w ciągu całego życia

 • Działania mające na celu wyrównanie szans mieszkańców wsi w wykorzystaniu technologii informacyjnych powinny uwzględniać to, że rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych będzie dążył do mobilności i personalizacji (odpowiadania na indywidualne potrzeby i zainteresowania użytkownika). Te aspekty powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu kierowanych do mieszkańców wsi elektronicznych usług, programów edukacyjnych, a także budowaniu infrastruktury.


WNIOSKI DOTYCZĄCE POLITYKI INFORMATYZACJI:

 

 • Polityka informatyzacji powinna być skierowana na realizację długofalowych celów. Jednym z nich powinien być powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Warunkiem efektywnego wykorzystania ICT w rozwoju wsi jest obniżenie kosztów dostępu do Internetu i zwiększenie przepustowości łączy.

 • Wykorzystanie środków przeznaczonych na budowanie społeczeństwa informacyjnego w różnych programach i funduszach powinno być spójne i skoordynowane pod względem obszarowym, nie sektorowym.


ZAANGAŻOWANIE i WSPARCIE LOKALNYCH SAMORZĄDÓW:

 

 • Warunkiem powodzenia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego na wsi jest zwiększenie zaangażowania samorządów w tej dziedzinie. Szczególnie ważna jest współpraca między gminnymi samorządami i lokalnymi operatorami w zakresie likwidacji tzw. „białych plam” w dostępie do Internetu.

 • Samorządowym liderom potrzebne jest wsparcie merytoryczne. Przydatną formą wsparcia byłoby stworzenie „koszyka” modelowych projektów i gotowych zasobów, które mogłyby być wykorzystywane przez poszczególne samorządy, w zależności od lokalnych potrzeb

 • Inną pożądaną formą wsparcia jest wskazywanie konkretnych przykładów zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego.

 • Ważną, liderską rolę w promowaniu wykorzystania technologii informacyjnych przez mieszkańców wsi mogą odegrać sołtysi. Sami jednak muszą mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.


WNIOSKI DOTYCZĄCE EDUKACJI:

 • Powszechna edukacja ludzi dorosłych w zakresie możliwości wykorzystania technologii informacyjnych we własnym rozwoju powinna towarzyszyć działaniom związanym z edukacją, podnoszącą ogólne kompetencje kulturowe i cywilizacyjne mieszkańców wsi, dostępną dla nich w ciągu całego życia.

 • Z przedstawionych badań wynika, że przyczyny wykluczenia cyfrowego zależą od profilu rodzin i indywidualnych osób. Wiążą się z profilem psychologicznym, osobistymi zainteresowaniami, indywidualnymi cechami poznawczymi i motywacjami. Dlatego edukacja dorosłych, mająca na celu zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych w pracy i codziennym życiu, powinna być oparta na diagnozie potrzeb edukacyjnych, zainteresowań, a nawet profilów psychologicznych i wiążących się z nimi motywacji różnych grup mieszkańców wsi. Potrzebna jest zmiana w sposobie uczenia wykorzystania komputerów i Internetu. Działania edukacyjne powinny być mocno sprofilowane. Metodyka nauczania powinna być bardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb, związanych ze stylem życia i pracy.

 • Nauczanie i poradnictwo mogłoby zostać efektywnie wsparte poprzez kampanię informacyjno-promocyjną prowadzoną w mediach.

 • Przyszłość wykorzystania ICT w rozwoju wsi w dużym stopniu zależy od obecnego poziomu nauczania w wiejskich szkołach. Zaangażowani, dobrzy nauczyciele, dysponujący wiedzą i doświadczeniem, powinni być odpowiednio motywowani do pracy. Powinni też mieć możliwość doszkalania się w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w procesie nauczania. Jednocześnie system kontroli poziomu nauczania ze strony kuratoriów powinien silniej wspierać jakość nauczania na wsi.


WNIOSKI DOTYCZĄCE TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH USŁUG I ZASOBÓW:

 • Kluczową rolę w wykorzystaniu Internetu w rozwoju terenów wiejskich będzie miał rozwój zasobów i usług dostępnych poprzez ICT, dostosowanych do specyficznych potrzeb różnych grup mieszkańców wsi. Wsparcie w powstawaniu takich zasobów powinno być większe niż dotychczas

 • Tworzenie profilowanych zasobów i usług powinno być poprzedzane diagnozą potrzeb użytkowników. Jedną z efektywnych metod prowadzenia diagnozy może być szczegółowa analiza aktywności mieszkańców terenów wiejskich w Internecie. Diagnoza, a także dostosowanie tworzonych zasobów do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, powinno dotyczyć zarówno treści, jak i formy.

 • Odczuwalny jest brak przepływu informacji między instytucjami działających wokół rolnictwa i wsi. Należy rozwijać serwisy tych instytucji, np. o formularze interaktywne.

 • Wskazane jest zwiększenie dostępności i wykorzystania wolnego oprogramowania i wolnych treść

 • Wskazane jest zwiększenie wsparcia dla powstawania nowych zasobów i usług, kierowanych do mieszkańców wsi.

Opracowała Klara Malecka

2010-08-23