Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Debaty Fundacji Wspomagania Wsi

Debaty przy "okrągłym stole" są inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi zapoczątkowaną w ramach programu e-VITA III. 

 

Do debat zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk: ekspertów, samorządowców, liderów organizacji, przedstawicieli środowisk biznesu. Debaty w ramach programu e-VITA III miały na celu wspólne wypracowanie odpowiedzi na ważne pytania związane z wykorzystaniem technologii informatycznych i budową społeczeństwa informacyjnego. Obecne debaty "przy okrągłym stole" dotyczą różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem małych gmin.

 

 

Organizacja odbioru odpadów w gminach wiejskich (5 czerwca 2012 r.)

 Jak „megaustawa” zmieniła proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce? (19 października 2011 r.)

Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w Polsce (5 kwietnia 2011 r.)

20 lat gminnych samorządów - sukcesy, problemy, postulaty zmian (12 marca 2010 r.)

Rola gminnych samorządów i biznesu w zapewnianiu szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców wsi i małych miast (31 marca 2010 r.)

Czy Internet zmieni polską wieś? Katalizatory rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi (24-26 czerwca 2009 r.)

Finansowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi (25.03.2009)

Wykorzystanie środków z działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (10 września 2009 r.)

 

Efekty debat "okrągłego stołu":

 

Organizacje pozarządowe to mały partner z punktu widzenia ministerstw lub biznesu, jednak ze względu na swoją specyfikę mogą podejmować różne inicjatywy i działania, którymi nie są zainteresowane ani państwo, krępowane różnymi procedurami, ani biznes, który musi kierować się kwestią zysków.

 

NGO’s mogą podejmować tematy, którymi inne sektory nie mogą się zająć, m.in. z powodu zarzutów o lobbing. Tak jest również w przypadku debat "okrągłego stołu". Są one narzędziem umożliwiającym podjęcie merytorycznej dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów na temat budowy społeczeństwa informacyjnego na wsi.


Wnioski i rekomendacje z debat rozsyłane są do m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Rozwoju Regionalnego, Dyrektorów departamentów (PROW, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności), Marszałków województw, Wojewodów, Wójtów i Burmistrzów, Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich, tygodnika Computerworld, Gazety Sołeckiej, Programu Pierwszego Polskiego Radia, Związku Gazet Lokalnych, Wspólnoty, Serwisu Samorządowego PAP.


Przy organizacji debat współpracujemy z tygodnikiem „Polityka”, tygodnikiem Computerworld, Serwisem Samorządowym PAP. Jednym z efektów debat są artykuły w prasie. Wyniki wszystkich debaty spotykają się z zainteresowaniem mediów.


Artykuły w mediach są ważną częścią promocji efektów "okrągłego stołu", ale nie najważniejszą. Debaty zostały dostrzeżone przez MSWiA, a program e-VITA został zaproszony do komentowania projektu Rozporządzenia MSWiA w sprawie udzielania pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Najważniejszym efektem "okrągłych stołów" jest zwrócenie uwagi osobom mającym wpływ na konstrukcje programów finansowanych z UE oraz tworzących prawo, że istnieją pewne bariery w skutecznej absorpcji środków, które utrudniają skuteczną budowę społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich.
 

Redakcja serwisu