Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Finansowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi

 

intro  | niektóre wypowiedzi  | pełen zapis I rundy debaty  | dla prasy

 

Rekomendacje partnerstwa organizacji pozarządowych: Fundacji Wspomagania Wsi i Stowarzyszenia"Miasta w Internecie".

Z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi (FWW), Stowarzyszenia Miasta w Internecie (SMwI) oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) dnia 25 marca 2009 r., odbyła się debata "przy okrągłym stole" w poświęcona wykorzystania środków Unii Europejskiej na rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich.

 

W debacie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji samorządowej szczebla gminnego i regionalnego, administracji państwowej oraz środowisk gospodarczych. Spotkanie prowadził Edwin Bendyk.

 

Celem spotkania była analiza głównych problemów nurtujących podmioty realizujące projekty z udziałem środków unijnych oraz wskazanie rekomendacji, które mogłyby problemom tym zaradzić. Z raportu przygotowanego przez FWW wynika bowiem, że dotychczasowy proces absorpcji funduszy pomocowych jest co najmniej niezadowalający:

 

Raport wykorzystywania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego  (opracował Michał Kober na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi)

 

Raport zawiera zestawienie informacji na temat wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Przygotowanie dokumentu jest elementem obywatelskiego, cyklicznego monitorowania stanu absorpcji środków UE w ramach polityki strukturalnej w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opracowanie zostało oparte zarówno na analizie informacji podawanych do publicznej wiadomości przez instytucje dysponujące poszczególnymi funduszami, jak i na kontakcie z odpowiedzialnymi osobami w poszczególnych instytucjach dysponujących funduszami. Dane w raporcie zostały zgromadzone dzięki uprzejmości pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędów Marszałkowskich.

 

Raport zawiera informacje dotyczące dostępnych funduszy na realizację projektów budowania społeczeństwa informacyjnego.

W dokumencie zawarto dane na temat absorpcji środków wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz w wybranych fragmentach wskazano dane aktualne w celu zobrazowania ciągłości i dynamiki procesu kontraktowania środków przeznaczonych na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Metodologia opracowania oparta została na danych uzyskanych w wyniku zapytania skierowanego drogą elektroniczną, następnie dane zostały uzupełnione o analizę informacji umieszczonych na stronach internetowych poszczególnych instytucji zarządzających oraz wybranych instytucji pośredniczących w zarządzaniu programami operacyjnymi.

 

Raport zawiera obiektywne, zebrane z należytą starannością dane, które w wybranych fragmentach zostały uzupełnione interpretacją lub komentarzem Autora. Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF

 

Wstęp do rekomendacji:

Przeważająca część obszarów wiejskich, ze względu na niski potencjalnie popyt na dostęp Internetu oraz na usługi świadczone drogą elektroniczną, znajduje się poza obszarem zainteresowania biznesowego podmiotów sektora teleinformatycznego, zapewniających komercyjnie dostęp do Sieci i e-usług. W wielu gminach pojawia się zatem pokusa oferowania mieszkańcom przez władze publiczne „darmowego Internetu” lub przeciwnie - samorządy oczekują na samodzielne działania Rządu RP na tym polu. Bazujący na wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych i kompetencji cyfrowych mieszkańców rozwój polskiej wsi jest jednak wyzwaniem zdecydowanie bardziej złożonym niż zapewnienie możliwości inwestowania w infrastrukturę dostępu do Internetu.

 

Wyzwaniu temu nie sposób sprostać wyłącznie z pozycji centrum - Rządu RP i centralnie zarządzanych programów. Doświadczenia innych krajów Unii Europejskich, które skutecznie wdrażają polityki e-rozwoju obszarów wiejskich zaświadczają o tym dobitnie. Niezbędne są zatem nowe rozwiązania organizacyjne i prawne, w których kluczową rolę odgrywać będzie partnerstwo Rządu RP - samorządów i organizacji pozarządowych, zaś głównym źródłem finansowania działań będą środki funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych Unii Europejskiej. 

 

Pobierz w PDF pełen dokument zwierający wskazanie problemów i rekomendację

 

W debacie udział wzięli:

 

Edwin Bendyk, Polityka, prowadzący

 

Włodzimierz Marciński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Aleksandra Domańska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Piotr Łysoń, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Andrzej Sobieszak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Renata Zielińska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Katarzyna Łukasiewicz, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Marzena Śliz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

Marzena Łotys, Stowarzyszenie Edukacja Inaczej

 

Witold Sartorius, Fundacja Edukacji Ekonomicznej

 

Jarosław Tworóg, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

 

Wojciech Winogrodzki, Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców

 

Tomasz Białobłocki, Telekomunikacja Polska S.A.

 

Ryszard Rumiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Krzysztof Filiński, Agencja Rozwoju Mazowsza

 

Wiesława Kwiatkowska, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 

Andrzej Sztokfisz, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Bogdan Glinka, Urząd Miasta Myszyniec

 

Radosław Jasiński, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

 

Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi

 

Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

 

Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi

 

Jacek Pietrusiak, Fundacja Wspomagania Wsi

 

Krystian Połomski, Fundacja Wspomagania Wsi

 

 

 

Źródło: redakcja serwisu Internet na Wsi

2010-08-24