Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_eaf12ae206271011eb0c1e536fc9684c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /cms-core/cms.php on line 12
Internet na Wsi - Realizacja inwestycji teleinformatycznych – wyzwania i możliwości dla samorządów

Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Konferencje

Realizacja inwestycji teleinformatycznych – wyzwania i możliwości dla samorządów

1 kwietnia 2009 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej we współpracy z Programem e-VITA III, realizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Spotkanie poprowadził Edwin Bendyk, redaktor tygodnika POLITYKA.

Duże zainteresowanie uczestnictwem w spotkaniu potwierdza, że informacje dotyczące możliwości rozwoju dostępu do Internetu są potrzebne i oczekiwane.


Uczestnicy konferencji.

 

Otwierając konferencję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska, przedstawiła nową inicjatywę Urzędu, jaką jest Krajowe Forum Szerokopasmowe. Forum ułatwi uczestnikom wymianę doświadczeń i informacji dotyczących projektów budowania sieci szerokopasmowych i wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel. Podstawowym narzędziem komunikacji uczestników Forum będzie przygotowywany obecnie portal internetowy. Do uczestnictwa w Forum Prezes UKE zaprosiła osoby pochodzące ze środowiska biznesowego, organizacji pozarządowych, administracji samorządowej i rządowej.


Anna Streżyńska.

Więcej o Forum Szerokopasmowym 

*

Dr Dominik Batorski, autor analiz dotyczących wykorzystania Internetu przez Polaków, w tym części Diagnozy Społecznej, przypomniał najważniejsze wyniki badań prowadzonych przez CBOS. Zwrócił uwagę na fakt, że coraz większy odsetek osób nieposiadających w domu łącza z Internetem, tłumaczy ten fakt brakiem potrzeby. Zmniejsza się procent osób, które jako przyczynę podają ograniczenia finansowe lub techniczne. Zdaniem prelegenta wynika to z braku przekonania wśród tych osób o korzyściach, jakie można uzyskać dzięki dostępowi do sieci. W szczególności sytuacja ta dotyczy starszych, niepracujących osób. Badacz zauważył też, że choć stopniowej poprawie ulega cena i przepustowość istniejących łączy, niewiele robi się w zakresie popularyzacji technologii. Dlatego postuluje, żeby pracom związanym rozwojem infrastruktury towarzyszyły działania edukacyjne (w szczególności skierowane do starszych osób) oraz tworzenie usług i zasobów dostępnych w sieci.


Dominik Batorski.

Prezentacja w formacie PDF

*

Witold Drożdż, podsekretarz stanu w MSWiA, zaprezentował przedsięwzięcia rządowe, dotyczące rozwoju infrastruktury teleinformatycznej: Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Program „Polska Cyfrowa”. Podkreślił, że budowa infrastruktury wymaga nie tylko nakładów inwestycyjnych, lecz także prac legislacyjnych. Poinformował o zaawansowaniu prac nad projektem ustawy o wspieraniu usług i sieci szerokopasmowych. Nowelizacje ustaw o ewidencji ludności, o podpisie elektronicznym i o treściach audiowizualnych mają zmienić obraz polskiego Internetu. Obok propozycji legislacyjnych przedstawił nowe inicjatywy organizacyjne: akcję pod hasłem „zielone światło dla Internetu” oraz „Krajowe Forum Szerokopasmowe”. Komitet Rady Ministrów ds. Komunikacji i Łączności ma poprawić koordynację działań rządowych. To novum w polskiej administracji rządowej.

Witold Drożdż.

Prezentacja w formacie PPT

*

Marzena Śliz, doradca Prezesa UKE, przedstawiła wyniki przetargów na częstotliwości 3.6 i 3.8 GHz. Większość przetargów wygrana została przez samorządy. Mają one teraz dużą siłę na rynku usług teleinformatycznych. „Programy już są, działania legislacyjne są podejmowane, teraz od nas zależy, czy wykorzystamy tę szansę” – zachęcała prelegentka. Przypomniała o standardach działania: sieć będzie w Polsce otwarta i dostępna. Obecnie Polska znajduje się na końcu rankingu krajów w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu. W sieci brakuje polskich usług publicznych i komercyjnych. Także infrastruktura w innych krajach rozwija się szybciej niż u nas, potrzebujemy dużych inwestycji. Prelegentka przedstawiła listę priorytetów zespołu międzyresortowego, który pracuje nad zmianą tej sytuacji. Lista obejmuje następujące obszary:

  • otwarty dostęp do gruntów i budynków (to jeden z punktów projektu nowej ustawy),

  • minimalne opłaty (na terenach wiejskich cena za jeden MHz wynosiła na początku roku 120 złotych, obecnie wynosi już 10 złotych, co daje pojecie o rozmiarach interwencji regulatora),

  • usprawnienie procesu inwestycyjnego,

  • otwarty dostęp do infrastruktury i konkurencja w tej dziedzinie,

  • aktywizacja samorządu,

  • otwarty dostęp do informacji na temat inwestycji (mapa zasięgu dostępu usług dostępowych to kolejna inicjatywa Prezesa UKE. Powstaje także kalkulator dla konsumentów, który pomóc ma w szacowaniu kosztów inwestycji),

  • sprawna wymiana informacji pomiędzy różnymi instytucjami działającymi w zakresie rozwoju technologii informacyjnych (służyć temu będzie Krajowe Forum Szerokopasmowe).


Marzena Śliz.
 

Prezentacja w formacie PDF

*

Krzysztof Hetman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawił projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Przedsięwzięcie ma spowodować skok cywilizacyjny pięciu wschodnich województw. Do 2013 roku 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych w tych regionach ma mieć zapewniony szerokopasmowy dostęp do Internetu. Obecnie przygotowywane jest studium wykonalności budowy sieci.


Krzysztof Hetman.

Prezentacja w formacie PDF

 *

Klara Malecka z Fundacji Wspomagania Wsi przedstawiła wypróbowany w programie e-VITA schemat wprowadzania technologii informacyjnych do rozwoju wiejskich gmin. Prelegentka podkreśliła, że celem inwestowania w infrastrukturę teleinformatyczną nie jest sama poprawa dostępu do Internetu. Chodzi raczej o poprawę jakości życia mieszkańców.

5 najważniejszych elementów wypracowanej Metody e-VITA to:

- planowanie oparte na zbadaniu potrzeb mieszkańców i istniejących zasobów, w tym możliwości współpracy z komercyjnymi podmiotami,

- zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu,

- edukacja mieszkańców i kadr instytucji samorządowych (poprzez spotkania informacyjne, szkolenia i zapewnienie stałego doradztwa),

- rozwój zasobów i usług dostępnych w sieci,

- system doskonalenia już osiągniętych efektów, ujęty już w etapie planowania przedsięwzięcia.

Schemat wypracowany i wypróbowany został podczas realizacji pilotażowych projektów w 12 gminach. Partnerami lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w programie e-VITA byli fundatorzy: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Cisco Systems i Fundacja Wspomagania Wsi.


Klara Malecka.

Prezentacja w formacie PPT

Metoda e-VITA

*

Jacek Pietrusiak, przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi i programu e-VITA, podkreślił znaczenie planowania w procesie prowadzenia inwestycji teleinformatycznych. Pierwszym etapem, przekonywał, powinno być zapełnienie „białej kartki” odpowiedziami na podstawowe pytania, dotyczące celu przedsięwzięcia, jego odbiorców i ich potrzeb, potencjalnych partnerów, przyszłej eksploatacji, wstępnych założeń dotyczących czasu realizacji i finansowania. Odpowiedzi na pytania powinien poszukać lokalny samorząd (przyszły inwestor), opierając się na konsultacjach z działającymi w gminie organizacjami i firmami. Odpowiedzi będą podstawą do przygotowania zapytania ofertowego i szukania wykonawcy. „Przecież producent nawet najlepszych samochodów nie wie, jaki samochód nam jest potrzebny. Podobnie z budowniczymi sieci teleinformatycznych – musimy im powiedzieć, czego chcemy” – przekonywał prelegent. Polecił obecnym wspólną publikację UKE i FWW, poradnik pod red. Jarosława Janiszewskiego: Planowanie budowy sieci szerokopasmowych, która szczegółowo przedstawia poruszone podczas wykładu zagadnienia.


Jacek Pietrusiak.

Prezentacja w formacie PDF

*

Dariusz Gacoń z Instytutu Łączności opowiedział o przebiegu inwentaryzacji prowadzonej przez Instytut w związku projektem budowy sieci szerokopasmowej w województwie pomorskim. W Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej priorytetem jest budowa infrastruktury pasywnej. W ramach inwentaryzacji przeprowadzona została elektroniczna ankieta adresowana do samorządów, operatorów infrastruktury i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Pomogła ona w zbudowaniu mapy potrzeb dotyczących usług teleinformatycznych w całym województwie. Badania przeprowadzono na poziomie gmin, określając dostępność węzłów światłowodowych i innych elementów infrastruktury. Największym problemem było uzyskanie informacji od operatorów. Zdaniem prelegenta do przeprowadzenia efektywnej inwentaryzacji niezbędne jest zaangażowanie zarządów województw w rozmowy z operatorami. Czynnikiem ryzyka w realizacji inwestycji jest jego zdaniem Ustawa o Zamówieniach Publicznych.


Dariusz Gacoń.

Prezentacja w formacie PDF

*

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z trzema przykładami sieci radiowych, wybudowanych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn oraz Marek Kujawa, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej zaprezentowali efekty działań związanych z rozwojem technologii informacyjnych w sercu Borów Tucholskich. Niski wskaźnik zaludnienia, niewysokie dochody mieszkańców i duża odległość od miast sprawiają, że zainteresowanie firm budową infrastruktury w okolicach Cekcyna jest niewielkie. Dlatego gminny samorząd i lokalne stowarzyszenie rozwój sieci informatycznej potraktowały jako zadanie, które muszą rozwiązać same. Udział w dwóch edycjach programu e-VITA (Gmina wygrała ogólnopolski konkurs) pozwolił na rozbudowę istniejącej, amatorskiej sieci i udostępnienie Internetu w większości gminnych sołectw. Pomógł w tym udział firmy Cisco. Dzięki akcji edukacyjnej wielu mieszkańców przekonało się do korzystania z sieci. Powstały też lokalne strony internetowe, w tym portal kwaterodawców, w którym wprowadzono standaryzację usług turystycznych.

Przeszkodą w budowie sieci były znaczne odległości przesyłów i warunki geograficzne. 12 zbudowanych hot spotów jest dużym sukcesem, osiągniętym w partnerstwie przez samorząd i organizację pozarządową. W swojej prezentacji prelegenci przedstawili techniczne szczegóły budowy sieci. Wójt podkreślił, że sukces nie byłby możliwy, gdyby nie lokalni zapaleńcy.


Marek Kujawa i  Jacek Brygman.

Prezentacja w formacie PDF | Prezentacja w formie filmu (*.mov)

Budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w gminie Cekcyn

*

Paweł Pogorzelski, Wójt Gminy Zawady (woj. Podlaskie) i Mariusz Kruszewski, główny budowniczy lokalnej sieci internetowej mówią o swojej gminie „Brama na bagna”. 27 miejscowości gminy Zawady, położone wśród nadbiebrzańskich lasów, nie miało wielkiej szansy, aby zainteresować budową sieci komercyjnych operatorów teleinformatycznych. 272 gospodarstwa, stanowiące prawie 40% wszystkich gospodarstw domowych to wielki sukces samorządu. Szczególnie, że sieć wybudowali niemalże własnymi rękami. Podobnie jak Cekcyn, skorzystali z możliwości, jakie dał program e-VITA. Różnice wzniesień pozwoliły zaoszczędzić na budowie kosztownych masztów, co pozwoliło więcej inwestować w urządzenia. Obecny dostęp do Internetu pomógł mieszkańcom przekonać się do korzystania z sieci, już niedługo nie będzie jednak wystarczający. Dlatego samorząd planuje rozbudowę infrastruktury. Przy okazji budowy wodociągów położono rurę, do której można wtłoczyć światłowód.

Obydwie Gminy rozwojem sieci zainteresowały swoich sąsiadów. Planują aplikować o dofinansowanie budowy międzygminnych, szerokopasmowych sieci teleinformatycznych ze środków Unii Europejskiej.


Paweł Pogorzelski i Mariusz Kruszewski.

Prezentacja w formacie PDF

Informatyzacja w gminie Zawady 

*

Paweł Caban z firmy Netia opowiedział o innym modelu budowy sieci radiowej, który pozwolił przerzucić cały ciężar budowy infrastruktury z samorządu na operatora. Na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki Netia wybudowała 15 hot spotów, które pozwalają mieszkańcom uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu. Dostęp jest ograniczony, umożliwia jednak korzystanie z e-maila i przeglądanie stron www w miejscach objętych zasięgiem hot spotów. Osoby zainteresowane szybszym dostępem mogą wykupić u operatora komercyjną usługę. Zdaniem prelegenta model zaproponowany przez Netię jest przykładem wzorowej współpracy między instytucja komercyjną i samorządem lokalnym. Dla Netii dostarczenie darmowego, ograniczonego dostępu nie jest „kanibalizmem własnych usług”, przekonywał. Jest raczej sposobem zainteresowania nowych, potencjalnych klientów usługami komercyjnymi. Rola samorządu jest ważna (udział w planowaniu, udostępnienie budynków), jednak nie wymaga tak wielkiego zaangażowania, jakie jest potrzebne przy samodzielnej budowie sieci.


Paweł Caban.

Prezentacja w formacie PPS

*

Konferencję zamknął wykład Jacka Wilczewskiego, który zaprezentował zasady zarządzania inwestycjami teleinformatycznymi. Jako radca prawny Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji prelegent skupił się na prawnych aspektach budowy sieci szerokopasmowych. Przedstawił też etapy procesu inwestycyjnego. Poinformował obecnych, że w przygotowaniu jest druga część poradnika dla samorządowców, dotyczącego budowy sieci szerokopasmowych. Zostanie on opublikowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Fundację Wspomagania Wsi. Obejmie zagadnienia związane z projektowaniem, budową i eksploatacją sieci, a także informacje dotyczące prawnych aspektów wykorzystania środków UE na budowę sieci.

Edwin Bendyk i Jacek Wilczewski.

Prezentacja w formacie PDF

2009-06-07