Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Krok po kroku

» do druku

Poradniki

Szanowny Pan
.......................
Dyrektor Departamentu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego


Dotyczy: internetowej  sieci szerokopasmowej dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie i Bardo, w ramach wspólnego przedsięwzięcia “Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej e - Vita-Inter@ktywne Gminy”.

        W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu “Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej e - Vita-Inter@ktywne Gminy” w planowanym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wnosimy o zmianę niektórych wymagań załączników do wniosku o dofinansowanie:


1.    Wnosimy o odstąpienie od wymagania przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektów infrastrukturalnych z zakresu sieci szkieletowych i sieci dostępowych budowanych w technologii kablowej (z wyłączeniem sieci opartej na technologii radiowej) – załącznik nr 4a Wniosku o dofinansowanie projektu


Uzasadnienie:
Przedsięwzięcia z zakresu budowy sieci szkieletowych i dostępowych kwalifikowane w grupie przedsięwzięć związanych z budową sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych nie zostały wymienione w Aneksach nr I i nr II Dyrektywy OOŚ 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 co oznacza, że zostały uznane za niemogące znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia z tej grupy nie zostały także wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 z 2004r)
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu, nie wystąpi również efekt mnożnika skali oddziaływań i uciążliwości eksploatacji infrastruktury, która charakteryzuje się brakiem jakiejkolwiek uciążliwości dla środowiska.
Zastosowana technologia budowy i eksploatacji w znaczącej części wykorzystująca istniejącą infrastrukturę podbudowy słupowej linii energetycznych do zawieszenia wykonanych z materiałów dielektrycznych kabli światłowodowych, nie będących źródłem jakiegokolwiek pola elektromagnetycznego,  wyklucza  szkodliwy wpływ inwestycji na środowisko, a w szczególności :
•    nie powoduje dodatkowej fragmentacji przestrzeni objętej ochroną
•    nie powoduje konieczności zastosowania ciężkich maszyn budowlanych i przemieszczania mas ziemnych,
•    budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarach chronionych będzie prowadzona w sposób minimalizujący oddziaływanie uciążliwości (hałas, ruch maszyn) na gatunki chronione tj. poza okresem lęgowym,
•    nie powoduje zmiany wymiarów istniejących przeszkód migracyjnych ptaków

2. Wnosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do wniosku dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego:
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- decyzji o warunkach zabudowy
- wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Uzasadnienie:
Odstąpienie ( uznanie „formuły nie dotyczy”) od wymogu dołączenia powyższego załącznika jest uzasadnione wszędzie tam, gdzie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , a ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nakłada obowiązku wydania decyzji o  warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ustawa nie nakłada obowiązku wydania decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a także nie wymagające pozwolenia na budowę.
Przedmiotowe przedsięwzięcie spełnia wszystkie powyższe warunki określone ustawą Ponieważ przedsięwzięcie swoim zakresem dotyczy ok. 500 km trasy budowy sieci z kabli światłowodowych od jednego beneficjenta, Dokumentem definiującym przedsięwzięcie na etapie składania wniosku o dofinansowanie jest Studium wykonalności oparte na koncepcji budowy sieci. Koncepcja nie wytycza szczegółowych przebiegów trasowych, tak więc sporządzanie wykazu właścicieli, zakup znacznej ilości map ewidencyjnych do wniosku o decyzję lokalizacji inwestycji na trasie linii napowietrznych i doziemnych tylko dla potrzeb wniosku o dofinansowanie (na etapie projektu budowlanego działanie to należy powtórzyć) jest nieuzasadnione dużymi kosztami i długim czasem załatwiania.
Ponadto dla większości zakresu rzeczowego (trasy linii OTK) nie jest wymagane pozwolenie na budowę tylko zgłoszenie robót budowlanych co także wyklucza potrzebę wystąpienia o decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.    Wnosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego załączania do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) niektórych dokumentów źródłowych (wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ), a w szczególności kopii map zasadniczych.


Uzasadnienie:
Planowana sieć budowana będzie na obszarze 6 gmin o łącznej powierzchni około 770 km2 Komplet map zasadniczych obejmujących obszar planowanej sieci składał by się z około 800 arkuszy formatu A1. Wynika to ze specyfiki projektu sieci rozległej obejmującej wszystkie miejscowości leżące na terenie gmin oraz trasy kabli pomiędzy miejscowościami.   Przygotowanie tej ilości map na etapie sporządzenia wniosku wiązać się będzie z bardzo wysokimi kosztami sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a zakup map zasadniczych dla celów projektowych należy i tak powtórzyc na etapie sporządzania projektu budowlanego. Proponuje się aby prezentacja zakresu rzeczowego PFU w formie graficznej odbyła się na podkładzie map topograficznych w skali 1:25000 lub 1: 15000. Taka skala jest wystarczająca dla zobrazowania przebiegu tras kabli na etapie koncepcji, a także wystarczająca do zdefiniowania zakresu rzeczowego i finansowego projektu na etapie sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2010-08-10

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOC