Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA (2004-2005)

IV Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

W dniach 12-14 maja 2005 r. w Marózie koło Waplewa (woj. warmińsko-mazurskie) odbyło się czwarte ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich.
 
W spotkaniu wzięło udział 495 osób z całej Polski. Byli to przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, mediów lokalnych i nieformalnych grup realizujących ciekawe inicjatywy na terenach wiejskich.
 
Przewodnim tematem spotkania były „Technologie informacyjne w rozwoju społeczności lokalnych


Program spotkania składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała przegląd zagadnień dotyczących m.in. strategii rozwoju IT na poziomie lokalnym i ponad lokalnym oraz funduszy dostępnych na ten cel. Drugą część spotkania pt.. „Europejskie szanse” wypełniły warsztaty z zakresu opracowywania projektów finansowanych z funduszy europejskich. Honorowym gościem „europejskiego dnia” był Piotr Nowina – Konopka. W trakcie spotkania w Marózie odbyły się sesje plenarne i warsztaty przybliżające możliwości wykorzystania IT w rozwoju społeczności lokalnych, a w szczególności w pracy lokalnych organizacji. Uczestnikom przekazano wiedze na temat: darmowego oprogramowania, prowadzenia księgowości elektronicznej, możliwości poszukiwania pracy przez Internet, wykorzystania IT w prowadzeniu lokalnych projektów. Podczas konferencji działały punkty informacyjne fundacji, funduszy i programów pomocowych (m.in. Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa). Wieczorami odbywały się ogniska i „Jarmark Przedsiębiorczości

Wiejskiej”. Podczas jarmarku na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowane były różne formy przedsiębiorczości organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz twórców ludowych w zakresie produkcji, rzemiosła i usług, odbyła się także prezentacja Centrum Wolontariatu. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały szkoleniowe w skład których wchodziły min. cztery publikacje wydane w ramach programu e-VITA.
 
Z ankiet ewaluacyjnych jak i z podsumowania przeprowadzonego na koniec spotkania wynika, że uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni z tematyki warsztatów i wykładów oraz z atmosfery całego spotkania.
 
Ocena prowadzących warsztaty:
Uczestnicy spotkania oceniali: przydatność, zgodność z oczekiwaniami, formę zajęć, dobór i układ informacji, przystępność przekazywanych informacji, przygotowanie merytoryczne prowadzących, atmosferę jaką stworzyli wykładowcy podczas warsztatów, a także sprawy techniczne i organizacyjne. Osoby prowadzące warsztaty, wykłady i prezentacje uzyskały wysoką średnią ocenę 4,49 (maksymalna 5). Uczestnicy najwyżej ocenili przygotowanie merytoryczne i praktyczne prowadzących, przystępność przekazywanych informacji oraz atmosferę. Najwyżej oceniony został trener Wacław Idziak, za warsztat dotyczący Wsi tematycznych.
 
Ocena całego Spotkania:
Całe spotkanie uzyskało średnią ocenę 4,42.Podsumowując spotkanie uczestnicy oceniali zarówno poszczególne jego elementy (warsztaty, sesje plenarne, punkty konsultacyjne), jak również całość pod względem przydatności, zgodności z oczekiwaniami, spraw technicznych, atmosfery. Ocena żadnego z ocenianych elementów nie była niższa niż 4, 04. Wśród ocen i komentarzy uczestnicy podkreślali ciekawy i bogaty program, organizacje spotkania, atmosferę. Niedogodnością było zbyt duże tempo zajęć. Przy tak dużym zróżnicowaniu zajęć, z powodu braku czasu, uczestnicy nie mogli skorzystać ze wszystkich wykładanych tematów. Bardzo wysoko została oceniona organizacja całego spotkania (4,52). Biorąc pod uwagę, dużą liczbę uczestników, ograniczony budżet i stosunkowo krótki czas przeznaczony na organizację, można uznać, iż spotkanie było dużym sukcesem zarówno Fundacji NIDA jak i Fundacji Wspomagania Wsi. Wysoko oceniono także udostępnione uczestnikom materiały (4,47) w skład, których wchodziły publikacje FWW dotyczące Internetu. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili zarówno przydatność (4,38), jak i atmosferę podczas całego spotkania (4,81).

 

Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się na Witrynie Wiejskiej.

2010-08-23