Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

Program e-VITA

e-VITA (2004-2005)

Program "Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA" skierowany był do społeczności wsi i małych miast. Projekt realizowany był w latach 2004-2005 i miał charakter pilotażowy.

 

E-VITA była partnerskim przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Cisco Systems Poland współdziałającym z Cisco Foundation oraz Fundacji Wspomagania Wsi. Program finansowany był w całości ze źródeł prywatnych a fundusze na jego realizację pochodziły od wszystkich trzech partnerów.

 

Celem e-VITY była popularyzacja konkretnych zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych (IT) wśród społeczności wiejskich w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych społeczności (gmin) do korzystania z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają te technologie. Działania zaplanowane w ramach programu skierowane były przede wszystkim do samorządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i młodzieży.

Gminy w programie

Do udziału w konkursie o udział w programie zostało zaproszonych 265 gmin. Ostatecznie do programu zakwalifikowano 6 gmin.

Planowanie i strategia

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców wybranych do programu gmin i założenia do strategii informatyzacji gmin były najważniejszymi inicjatywami w planowaniu działań.

Dostęp do Internetu

W ramach pierwszej edycji programu wybudowano łącza Internetowe, które zapewniły dostęp do sieci 41 instytucjom samorządowym w 12 miejscowościach, w 11 miejscowościach zbudowano sieć radiową i utworzono 19 publicznych punktów darmowego dostępu do Internetu.

Edukacja

W pierwszej edycji programu e-VITA przeprowadzono głównie i spotkania informacyjne.

Wykorzystanie wiedzy

W ramach pierwszej edycji e-VITY przeprowadzono szereg projektów mających na celu promocję wykorzystania technologii informacyjnych w społecznym i ekonomicznym rozwoju małych społeczności poprzez realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Debaty i konferencje

W ramach pierwszej edycji programu odbyły się dwa Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających Na Obszarach Wiejskich w Marózie oraz zorganizowano dwie konferencje

Publikacje

Od kwietnia 2005 do stycznia 2006 w ramach programu e-VITA zostały wydane cztery publikacji, które dostępne są również w wersji elektronicznej w serwisie Internet na wsi.