Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Informatyzacja w gminie Dobrcz

Społeczeństwo informacyjne, to cel, jaki postawiła przed państwami członkowskimi kilka lat temu Unia Europejska, a więc i przed polską. Samo pojęcie społeczeństwa informacyjnego, bardzo często mylone jest z informatyzacją. Chociaż bez odpowiedniego rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych, których rozwój przed laty zapoczątkował cały proces, w szczególności pojawienie się Internetu z jego otwartością i dostępnością.

Współczesny świat, cywilizacja, charakteryzują się ogromnym dynamizmem. Szybkość z jaką zmieniają się technologie pociąga za sobą konieczność równie szybkiego uczenia się ich przez ludzi, ale przede wszystkim odpowiednio wczesne dotarcie do informacji o nich. Właśnie informacja jest tym zagadnieniem, które legło u podstaw społeczeństwa informacyjnego. Posiadanie jej i szybkie przekazanie jest we współczesnym świecie najważniejszą wartością i często bezcenna, która pozwala na podejmowania właściwych decyzji biznesowych, politycznych i społecznych. Dlatego wielu teoretyków twierdzi, że na naszych oczach i przy naszym udziale dokonuje się rewolucja na miarę rewolucji przemysłowej z przełomu XVIII i XIX wieku.

 

Internet i społeczeństwo informacyjne, to zagadnienia bardzo ściśle ze sobą związane, chociaż nie tożsame. Internet stał się medium komunikacji pozwalającym na pokonanie wszelkich barier związanych z przepływem informacji. Granice państw, odległość, cenzura, i tym podobne przeszkody, przestały istnieć, gdyż każdy kto posiada dostęp do Internetu może mieć dostęp do informacji. Właśnie dostęp do Internetu, a w zasadzie do infrastruktury technicznej umożliwiającej podłączenie się do tej globalnej sieci jest najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed państwem polskim. Szczególnie ważne jest to dla społeczności lokalnych oddalonych od większych centrów miejskich, gdzie łatwiej jest zapewnić szybki rozwój infrastruktury informatycznej. Budowanie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z Internetu przy opieraniu wszelkich działań o rachunek ekonomiczny jest charakterystyczne dla operatorów komercyjnych, ale nie do przyjęcia przez samorządy lokalne, które muszą na równi z budową wodociągów, kanalizacji, dróg podejmować działania prowadzące do powszechnego dostępu do Internetu.

Dostęp do Internetu to tylko jeden element na drodze do społeczeństwa informacyjnego. Równie ważne, a może najważniejsze jest, aby z jego zasobów korzystali nie tylko młodzi Polacy dla których jest on już czymś naturalnym, ale także ci wszyscy, którzy z racji wieku nie mieli szansy poznać go w czasie swej edukacji. Dlatego konieczne jest zapewnienie powszechnych szkoleń, najlepiej bezpłatnych, odpowiednio przygotowanych dla dorosłych. Gdy już mamy dostęp do Internetu i przygotowanych użytkowników - czas na informacje. Jest ona powszechna i łatwa do osiągnięcia w Internecie, a nawet obecnie zaczynamy odczuwać jej nadmiar. To, co ważne dla mieszkających w małych społecznościach wiejskich, ale nie tylko, to informacje lokalne, szybszy i sprawniejszy kontakt z administracja. Ale najważniejsze to wyjście z ofertą swoich produktów i usług właśnie poza lokalność. Możemy to osiągnąć poprzez budowanie lokalnych portali internetowych, które stają się naszym „oknem na świat”. Zbudowanie witryny to tylko pierwszy krok wyjścia po za opłotki, najważniejszy to użytkownicy odpowiednio przygotowani do samodzielnej pracy przy tworzeniu informacji i jej publikacji.

Wszystkie powyższe elementy potrzebne do budowy społeczeństwa informatycznego mieszkańcy Gminy Dobrcz znaleźli w programie „Wieś Aktywna. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego e-VITA II”, do którego przystąpiono z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz.

Towarzystwo przy ogromnym zaangażowaniu kilku zapaleńców i przychylności lokalnych władz samorządowych w roku 2004 rozpoczęło „przygodę” z lokalną siecią komputerową. Głównym celem było udostępnienie łącza internetowego z Gminnej Biblioteki drogą radiową w ramach projektu „IKONKA” dalej niż bliższe jej otoczenia. Tak powstała Amatorska Sieć Komputerowa „DOBRCZ”. Bardzo szybko okazało się, że potrzeby na dostęp do Internetu wśród mieszkańców Gminy, którzy skazani byli na łącza modemowe po linii telefonicznej, były tak duże, że w styczniu 2005 roku działały już trzy punkty dostępowe.

Mimo ogromnego zaangażowania wolontariuszy, brak wiedzy w początkowym okresie spowodował, że popełniono wiele błędów przy wyborze sprzętu i rozwiązań technicznych, co skutkowało wraz z  przybywaniem użytkowników, spadkiem jakości świadczonej usługi dostępu. Równocześnie rosło zainteresowanie przyłączeniem do ASK „DOBRCZ”, nie tylko wśród mieszkańców wsi, w których były zlokalizowane punkty dystrybucyjne. Takie potrzeby zgłaszane były z terenu całej gminy. TRGD w budowę sieci zaangażowało bardzo dużo środków finansowych, lecz nie posiadając stałych źródeł dochodów i opierając administrowanie siecią o pracę wolontariuszy, postanowiono dokonać przekształcenia własnościowego. ASK „DOBRCZ” została przekazana firmie AWACOM, która posiadając duże zaplecze techniczne i doświadczenie w tworzeniu, jak i administrowana rozległymi sieciami, przystąpiła do jej modernizacji i włączenia do swojego systemu zarządzania.

Rok 2006 to czas, kiedy na terenie Gminy Dobrcz zaczynają świadczyć usługi dostępu do Internetu także inni operatorzy, głównie telefonii stacjonarnej. Jest to jednak nadal ograniczone względami technicznymi. W tym roku rozpoczyna się również e-VITA II.

Program e-VITA to działania w kilku obszarach, których realizacja zaowocowała takimi wymiernymi efektami jak;

  • „Założenia do informatyzacji Gminy, Dobrcz”, które zostały przyjęte przez radę gminy

  •  Szkolenia z podstawowej obsługi komputerów dla dorosłych, który ukończyły 42 osoby z rozpoczynających 45

  •  Szkolenia zaawansowane z różnych dziedzin, a opierających się o pracę z komputerem

  •  Powstanie Niekomercyjnej Sieci Komputerowej Stronno, pozwalającej na dostęp do Internetu kolejnej grupie mieszkańców Gminy, którzy dotychczas byli po za zasięgiem operatorów. NSK Stronno, to także łącze internetowe do szkoły podstawowej w Kozielcu,

  • Publiczny Punkt Dostępu do Internetu w Trzebieniu, który powstał w momencie kiedy nie było możliwe zrealizowanie podobnego punktu w Stronnie

  • Powstanie portalu internetowego „Gmina Dobrcz - Nasz Wspólny Dom”.

 

Podczas realizacji głównych celów wynikających z zawartych umów projektowych, pojawiły się wartości dodatkowe pierwotnie nie planowane. Wartością taką jest poszerzenie obszaru działania ASK DOBRCZ, co stało się możliwe przez doposażenie mostów tworzonych przy budowie łączy do świetlicy w Trzebieniu i szkoły w Kozielcu, tworząc kolejne trzy punkty dostępu do sieci. W podobny sposób powstał  punkt dystrybucyjny w Trzebieniu. Doposażenia dokonała firma AWACOM, członek wspierający TRGD. Dzięki temu aktualnie na terenie Gminy Dobrcz jest dwanaście węzłów dystrybucyjnych ASK DOBRCZ. Dodając oferty innych operatorów, mieszkańcy z 90 % obszaru gminy mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu.

 

Most w Trzebieniu został zlokalizowany na bloku mieszkalnym należącym do lokalnej wspólnoty mieszkaniowej w skład, której wchodzą 45 lokale. W ramach umowy na montaż mostu do Kozielca, zawarte zostało porozumienie w wyniku którego wkrótce zostanie zbudowana lokalna sieć komputerowa, obejmująca wszystkich zainteresowanych członków wspólnoty, a także powstanie Publiczny Punkt Dostępu do Internetu. PPD powstanie w świetlicy należącej do wspólnoty. Łącze doprowadzi i bezpłatnie udostępni, tak jak do wszystkich publicznych jednostek na terenie gminy, Dobrcz, AWACOM. TRGD wyposaży w komputery i pomoże zorganizować działalność PPD.

Kolejną miejscowości, w której dzięki powiększeniu zasięgu ASK Dobrcz będzie mógł powstać PPD to Wudzynek, gdzie już świetlica przy okazji modernizacji sieci elektrycznej została wyposażona w sieć LAN, a na pobliskim słupie przygotowano miejsce pod montaż anteny WiFi do odbioru sygnału.

 

Bardzo cenne i zauważalne staje się zaangażowanie lokalnych społeczności w działania związane z upowszechnianiem dostępu do Internetu, co obrazuje przykład wspólnoty mieszkaniowej z Trzęsacza. Członkowie rady sołeckiej w Trzebieniu, pomagali przy montażu słupa pod antenę i aktualnie sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością PPD, poprzez stałe dyżury w godzinach jego otwarcia. Bardzo aktywnie w organizację szkoleń włączyła się Gminna Rada Kobiet, spośród której rekrutowało się wiele kursantek.

 

Na przełomie roku Gmina Przychodnia Zdrowia planuje uruchomienie centralnego zarządzani podległymi jej ośrodkami, co ma usprawnić jej funkcjonowanie. Cały projekt, po tym jak duży operator telekomunikacyjny odmówił ze względów technicznych, zestawienia łączy dedykowanych, nie mógłby się rozpocząć. Ośrodki, które należy połączyć znajdują się w Dobrczu, Wudzynie i Kotomierzu, zostaną spięte łączami ASK Dobrcz.

Z opóźnieniem, ale wkrótce zostanie uruchomiona Gminna Platforma Edukacyjna, do której przystąpią wszystkie szkoły z terenu gminy.

 

Bardzo duże zrozumienie zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym znajduje się u radnych, którego jednym z wyrazów może być jednogłośnie przyjęcie uchwał udzielające wójtowi gminy pełnomocnictwa do zawarcia porozumień międzygminnych, mających na celu wspólne opracowanie i następnie realizację projektów w ramach RPO 2007-2013 dla województwa kujawsko-pomorskiego. To właśnie z inicjatywy gminy Dobrcz, 12 gmin z powiatu bydgoskiego, tucholskiego i świeckiego zaczęły wspólne planowanie. Dla wielu z nich to pierwsze, świadome działania podejmowane w kierunku społeczeństwa informacyjnego.

 

Podsumowując program e-VITA II, należy podkreślić, iż obecnie coraz rzadziej spotykać się można z opinią, iż Internet jest nie potrzebny. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie korzystaniem z zasobów sieci Internet, wśród starszych, objawiające się ciągłym dopytywaniem o szkolenia z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Także ci, którzy taki kurs ukończyli, chcieliby wzmocnić swoją wiedzę, przez uczestnictwo w warsztatach utrwalających już posiadaną przez nich wiedzę.

 

Stopniowo pojawiają się również zainteresowani skorzystaniem z I-jarmarku i zamieszczeniem informacji na portalu www.wspolnydom.pl, powstałym w wyniku realizacji projektu Gmina Dobrcz - Nasz Wspólny Dom. Niestety, na większe efekty tych projektów należy jeszcze poczekać, gdyż nie nastąpiło powszechne zainteresowanie nim. Prawdopodobnie za krótko jeszcze funkcjonują w świadomości mieszkańców gminy. Kolejną okazją do ich promocji będą rozpoczynające się właśnie zebrania wiejskie.

 

Aktualnie trwa realizacji projektu „Układanka Genealogiczna”, w ramach programu RP Internetowa, który ma pomóc poszukaniu rodzinnych korzeni, co ma być osiągnięte w ramach współpracy między pokoleniowej i przy wykorzystaniu powstającego portalu poświęconego genealogii.

 

E-VITA II, dała mieszkańcom Gminy Dobrcz, oprócz dalszego upowszechnienia dostępu do Internetu, możliwość poznania Metody e-VITA. Dzięki metodzie można prawidłowo budować społeczeństwo informacyjne, bez obaw o pominięcie ważnych elementów potrzebnych do odniesienia sukcesu, czyli kompleksowego zinformatyzowania gminy.

 

 

Autor: Marek Richter, gmina Dobrcz

 

2009-08-17