Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA II (2006-2008)

Informatyzacja w Gminie Zawady

Do partnerstwa w programie e-VITA zostało zaproszonych 13 gmin, w tym gmina Zawady (woj. Podlaskie, powiat białostocki). Na twarzach osób odpowiedzialnych w gminie za Program zagościł uśmiech, ale zarazem obawa przed wdrażaniem poszczególnych etapów przedsięwzięcia.
Postawiliśmy na współpracę w poszczególnych działaniach. Już na etapie opracowywania wniosku uzyskaliśmy deklaracje współpracy następujących instytucji:

    * Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”
    * Gminne Centrum Informacji w Zawadach
    * Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Wsi w Targoniach Wielkich
    * Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach
    * Zespół Szkół w Zawadach
    * Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group z Białegostoku.

Wymienione organizacje w znacznym stopniu przyczyniły się właściwej realizacji postawionych celów.

 

[przeczytaj wywiad z wójtem gminy Zawady Pawłem Pogorzelskim]

 

[zobacz wręczenie Złotej@ dla gminy Zawady podczas XIII konferencji Miasta w Internecie 26.VI.2009]

 

[Paweł Pogorzelski, Artur Skrobczyński oraz Mariusz Kruszewski o udziale gminy Zawady w drugiej edycji programu e-VITA]

 Jak Program w płynął na poprawę dostępu do internetu?

W tym miejscu należy opisać dwa zrealizowane przedsięwzięcia, tj. utworzenie Niekomercyjnej Sieci Komputerowej Gminy Zawady oraz Publicznego Dostępu do Internetu w Strękowej Górze. Powstanie Niekomercyjnej Sieci Komputerowej (NSK) miało na celu umożliwienie mieszkańcom gminy Zawady dostępu do internetu drogą radiową. Obecnie NSK swym zasięgiem obejmuje 24 miejscowości z terenu gminy Zawady. Tylko dwie (Stare Grabowo i Nowe Grabowo) nie zostały podłączone na tym etapie budowania sieci. Było to spowodowane niekorzystnym położeniem tych wsi, gdyż z każdej strony otoczone są lasami i znajdują się na najniższym poziomie wysokości w stosunku do pozostałych miejscowości, do których sygnał dociera bez problemów. Dodatkowo z NSK korzysta także 6 miejscowości z Gmin przyległych (Tykocin, Kobylin-Borzymy, Trzcianne). Do NSK podłączonych jest 157 abonentów (stan na dzień 30 października 2007r.), z czego 146 osób to odbiorcy indywidualni, a pozostali to instytucje takie jak: szkoły, Urząd Gminy, sklepy, Plebanie itp.

Publiczny Punkt Dostępu (PPD) do internetu powstał w Strękowej Górze w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna”, przy Świetlicy Wiejskiej – Centrum Rozwoju i Integracji. Stworzenie PPD miało na celu ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii dla mieszkańców gminy Zawady. Obecnie dostęp w PPD do Internetu jest dostarczany drogą radiową, wcześniej, na etapie budowy sieci (NSK) internet był dostarczany za pomocą sieci komórkowej (karta do laptopa).

W ramach programu e-VITA II na terenie gminy Zawady zorganizowano cykl szkoleń dotyczących obsługi komputera i korzystania z internetu. Szkolenia dotyczyły:

    * obsługa komputera – poziom podstawowy (22 osoby)
    * obsługa komputera – poziom rozszerzony (24 osoby)
    * budowanie i marketing stron www z elementami rejestracji domen i hostingu – poziom zaawansowany – (11 osób)
    * pozyskiwanie i obróbka obiektów multimedialnych za pomocą cyfrowych urządzeni do przetwarzania obrazu i dźwięku – poziom zaawansowany – (11 osób)
    * obsługa komputera Pakiet Microsoft Office – poziom zaawansowany – (23 osoby)
    * Użyteczny Internet – poziom zaawansowany – (23 osoby)
    * Handel w Internecie – poziom zaawansowany – (10 osób)

Osoby uczestniczące w szkoleniach zdobyły niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoliła im bez problemów korzystać z możliwości jakie daje komputer i sieć internet. Szkolenia pozwoliły na przełamanie barier w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Cykl szkoleń przeprowadzonych w naszej gminie był ważnym elementem wpływającym na rozwój lokalnej społeczności. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia. W ten sposób udało się nam zrealizować jeden z elementów zawartych w „Strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zawady na lata 2007 – 2013”.

Kontynuacją powyższych działań jest przystąpienie przez Gminę Zawady do współpracy w ramach budowanej ogólnopolskiej sieci Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach (CKNONW) na rzecz zmian w kształceniu ustawicznym. Działania te realizowane będą w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy. Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. Schematu a) Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem.

Projekt zakłada wyposażenie centrów w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (w tym specjalistyczny sprzęt do obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych), bezpłatny dostęp o szkoleń e-learningowych. Centrum to jest tworzone przy Gminnym Centrum Informacji w Zawadach, funkcjonującym od 2005 roku. Pracownikami GCI są osoby mające doświadczenie w zakresie m.in.:

    * prowadzenia i koordynacji szkoleń komputerowych,
    * opracowywania wniosków aplikacyjnych do konkursów grantowych,
    * koordynacja i rozliczanie projektów grantowych,
    * współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
    * organizacji imprez kulturalnych, spotkań, szkoleń, konferencji,
    * prowadzeniu Dziecięcej Grupy Folkowej „TAKA PAKA”

Połączenie tych dwóch Centrów sprawi, że wzrośnie zakres świadczenia nowoczesnych usług na terenie Gminy.

Kolejną inicjatywą jest realizowany przez Zespół Szkół w Zawadach projekt „Klub dziennikarza”. Głównym jego założeniem jest stworzenie strony internetowej o przyrodzie, kulturze i historii Gminy Zawady, której aktualizacja należeć będzie do młodych dziennikarzy. Materiały do strony są zbierane podczas wycieczek, wywiadów, spotkań, pogadanek, które następnie są opracowywane i zamieszczane w gazetce gminnej. Strona ta połączona będzie z Gminną Platformą Edukacyjną (GPE), zawierającą aplikacje e-dziennik i e-biblioteka. Programy te umożliwiają dostęp do:

    * elektronicznej bazy zasobów bibliotecznych
    * internetowego dziennika ocen (rodzice i uczniowie posiadają kody dostępu do ocen).

Aplikacje te zwiększają wykorzystywanie Internetu przez lokalną społeczność.

Następnym działaniem zainspirowanym możliwościami jakie daje internet, było powstanie sklepu internetowego Bocianiuk.pl. Aplikacja ta umożliwia sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego wytwarzanych przez twórców z terenu województwa podlaskiego. Prócz promocji nowoczesnych technologii i naszego regionu, projekt zakładał również wzrost dochodów społeczności.

Nowoczesne technologie wpłynęły również na rozwój inicjatyw międzygminnych, tj. wspomniana wcześniej GPE, czy też Gminna Internetowa Tablica Ogłoszeń (www.i-jarmark.pl). W serwisie tym można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia typu: kupię, sprzedam, zamienię, szukam/oferuję usługi. Społeczeństwo nie postrzega jeszcze nowoczesnych technologii jako źródła informacji czy też promocji, jednakże część osób zainteresowała się serwisem i będą one motywowały innych do korzystania z tej internetowej tablicy ogłoszeń.

Powyższe działania i rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie nowoczesnych technologii skłaniają władze gminy i organizacje pozarządowe do dalszego działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W Urzędzie Gminy Zawady wdrażany jest elektroniczny obieg dokumentów. Zakładamy w 2008 roku umożliwienie mieszkańcom składanie wniosków drogą elektroniczną. Prowadzone są również rozmowy z władzami gminy Trzcianne o objęciu naszą siecią miejscowości: Brzeziny (szkoła), Laskowiec, Kleszcze i Giełczyn. Dlatego też planujemy budowę wysokiego masztu w celu uzyskania mostów o dużej przepływności danych (ogólnopolska sieć szkieletowa niezależna od TP S.A.). Maszt ten znajdował się będzie w centrum gminy Zawady i będzie ją łączył z gminami sąsiednimi.

W związku z naszymi działaniami tworzą się kolejne Stowarzyszenia na terenie gminy, które chcą w nowotworzonych świetlicach szkolić mieszkańców, również z korzystania z dobrodziejstwa internetu. Dzięki programowi e-VITA II mamy przeszkoloną kadrę do prowadzenia szkoleń komputerowych. Planowane są szkolenia dla emerytów, którzy działają w miejscowym kole Związku Emerytów i Rencistów (ZEiR).

Nauczyciele coraz częściej będą korzystać z internetu w procesie edukacji. Spowodowane to będzie wymianą komputerów w pracowniach komputerowych w Zespole Szkół w Zawadach (stare jednostki – 5 letnie – zostaną zainstalowane w salach lekcyjnych). Kadra nauczycielska na bieżąco będzie mogła korzystać z nowoczesnych źródeł informacji podczas zajęć.
Dzięki dostępowi do internetu planowane jest również stworzenie sieci kamer, przekazujących na żywo obraz z różnych punktów gminy (rzeki, łąki, miejsca pamięci i inne punkty widokowe) oraz miejsc szczególnego ryzyka (boisko, park, itp), monitoring lasów dla ALP i Straży Pożarnej. W przyszłości mamy zamiar stworzyć 15 hot-spotów dla turystów w celu promocji gminy i wyrobu regionalnego.

Planujemy również w przyszłości współpracę z siecią telefoniczną i telewizyjną, by wykorzystać naszą sieć do stworzenia Telefonii IP oraz Telewizji IP. Będziemy dążyć także do współdziałania z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku w celu przeniesienia obserwatorium astronomicznego z miasta na nasz obszar. Ułatwi to obserwację niskich partii horyzontu nieba (wykorzystanie sieci do transmisji obrazu nieba).

Coraz więcej instytucji przyjmuje wnioski drogą elektroniczną poprzez tzw. generatory (m.in. Urząd Marszałkowski w PO KL). Dzięki naszej sieci możliwość ich składania ma coraz więcej osób. Coraz realniejsza staje się też możliwość znalezienia pracy w internecie, co daje szansę powstrzymania migracji ludności do miast.

 

Barbara Targońska, gmina Zawady

2008-08-17