Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Finansowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi - dla prasy

 

intro  | niektóre wypowiedzi  | pełen zapis I rundy debaty  | dla prasy

 

 

 

Polska wieś - wyboista droga do społeczeństwa informacyjnego

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza bezprecedensowe szanse przyspieszenia modernizacji naszego kraju oraz awansu cywilizacyjnego obszarów zmarginalizowanych, do których tradycyjnie należą obszary wiejskie. Jednym z wyznaczników tej marginalizacji jest niedorozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi. W efekcie mieszkańcy obszarów wiejskich stają się ofiarami nowej, dotkliwej formy wykluczenia społecznego – wykluczenia cyfrowego. Brak dostępu do Internetu i nowoczesnych usług cyfrowych, a także brak świadomości i kompetencji umożliwiających korzystanie z takich usług powodują, że wielu mieszkańców wsi ma mniejsze szanse awansu społecznego, materialnego, edukacyjnego i zawodowego niż ich współrodacy mieszkający na terenach zurbanizowanych.

Ważnym instrumentem wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich są unijne środki pomocowe. Niestety, dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że proces absorpcji funduszy europejskich w tym zakresie przebiega nieefektywnie, zarówno jeśli chodzi o tempo wykorzystania środków, jak i sensowność merytoryczną ich alokacji. Z tego też względu 25 marca 2009 r., z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi, Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyła się w Warszawie debata „okrągłego stołu”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich: działacze organizacji społecznych, przedsiębiorcy, reprezentanci samorządu szczebla lokalnego i regionalnego, a także przedstawiciele władz państwa szczebla centralnego.

Uczestnicy spotkania w trakcie bardzo intensywnej debaty zidentyfikowali w pierwszej kolejności najważniejsze bariery przeszkadzające w efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich, a następnie sformułowali rekomendacje działań, które mogłyby poprawić sytuację w przyszłości. Do najważniejszych wniosków debaty zaliczyć należy podzielane zgodnie przez wszystkich spostrzeżenie, że „rozwój infrastruktury teleinformatycznej to warunek konieczny, lecz niewystarczający rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Inwestycje w infrastrukturę powinny być zrównoważone realizacją kampanii podnoszących poziom świadomości mieszkańców polskiej wsi w zakresie korzystania z rozwiązań teleinformatycznych w życiu i pracy oraz wdrażania programów szkoleniowych dostosowanych do specyfiki grup docelowych obszarów wiejskich.”

Wniosek ten pokazuje, że rozwój społeczeństwa informacyjnego jest procesem złożonym, odnoszącym się do wielu sfer życia i złożoność tę muszą odzwierciedlać programy i polityki pomocowe. Dlatego należy zarówno niwelować przeszkody prawne utrudniające realizację inwestycji w rozwój infrastruktury fizycznej, jak i zwiększać nakłady na działania towarzyszące w w zakresie kształcenia kadr, edukacji i promocji społeczeństwa informacyjnego. Potrzebne jest podejście holistyczne, wymagające doskonalszych niż dotychczas form koordynacji projektów, ograniczanych sztucznie barierami sektorowymi.

Doświadczenia z realizowanych z inicjatywy społecznej programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi, jak np. program eVita pokazują jednoznacznie, że tylko podejście holistyczne, uwzględniające wszystkie aspekty informatyzacji: techniczny, społeczny, kulturowy, ekonomiczny prowadzi do optymalnych rezultatów: stymuluje pozytywną zmianę cywilizacyjną, odwołując się do zaangażowania społecznego społeczności lokalnej, dzięki czemu środki materialne wykorzystywane są w sposób najbardziej efektywny.

Debatę „okrągłego stołu” podsumowuje dokument „Finansowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi. Rekomendacje partnerstwa organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i Fundacji Wspomagania Wsi”.

 

Źródło: redakcja serwisu Internet na Wsi

2010-08-25