Internet na Wsi

 

Program e-VITA prowadzony był w latach 2004 – 2011. Miał na celu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi i małych miast. Partnerami w programie byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi i Cisco Systems Poland (2004-2006). Realizatorką była Fundacja Wspomagania Wsi.

Program e-VITA

» do druku

e-VITA III (2009-2011)

Finansowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi - zapis I rundy debaty

 

intro  | niektóre wypowiedzi  | pełen zapis I rundy debaty  | dla prasy

 

 

Spotkanie otworzyli gospodarze debaty: Piotr Szczepański, Prezes Fundacji Wspomagania Wsi, Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Krzysztof Głomb Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Moderatorem spotkania był Edwin Bendyk, redaktor tygodnika POLITYKA.

 

Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi: Chciałem bardzo serdecznie Państwa przywitać i podziękować za udział w naszej konferencji. Chciałbym także podziękować za współpracę naszym partnerom: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z którą w ramach programu e-VITA współpracujemy od lat, oraz Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” za współpracę przy organizowaniu dzisiejszego spotkania.

 

Radosław Jasiński, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności: Witam Państwa w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nasza fundacja od chwili swego powstania jako jeden z celów wzięła sobie działanie na rzecz modernizacji obszarów wiejskich. Program e-VITA realizowany od 2001 roku jest jednym z największych sukcesów naszej fundacji. Uważam także, że metoda e-VITA jest jedną z pierwszych oryginalnie wypracowanych w naszym kraju metod informatyzacji obszarów wiejskich, która łączy w sobie element techniczny z ekonomicznym oraz społecznym. Mamy nadzieję, że nie tylko metoda e-VITA będzie w jakiś sposób upowszechniana, a także drogą takich dyskusji, czy spotkań, ale przede wszystkim, że nasz program będzie służył jako forum wymiany doświadczeń i kontaktów dla wspólnego celu, jakim jest informatyzacja i modernizacja naszego kraju.

 

Krzysztof Głomb, Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”: Proszę Państwa, mamy na sali cały kraj; bo i miasto, i wieś. Spotykamy się, aby zmierzyć się z jednym istotnym celem, którym jest próba wypracowania jakiegoś systemu modernizacji kraju, w którym wieś odgrywa kluczowe znaczenie. Myślę, że nasza dyskusja powinna mieć pragmatyczny cel. Pięć lat temu sformułowaliśmy programy operacyjne. To były inne czasy, z innym poziomem bezrobocia. Dzisiaj, w dwa lata po tym, jak zaczęliśmy realizować programy, konieczna jest refleksja, co trzeba w nich zmienić. Zdążyliśmy w tym czasie przeżyć okres prosperity i wchodzimy w czas kryzysu, a ciągle mamy te same cele, z 2004 roku. Nie sposób starymi narzędziami odpowiadać na nowe wyzwania i dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiejszą dyskusję poświęcili właśnie tym zagadnieniom – co trzeba zrobić w polskich programach, którymi posługujemy się wydając europejskie środki, po to, żeby skutecznie zmieniać polską wieś.

 

Edwin Bendyk, Tygodnik „POLITYKA”: Witam serdecznie. Celem dzisiejszego spotkania jest refleksja nad wdrażaniem i absorpcją środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, które mogłyby wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich. Chcielibyśmy zastanowić się nad problemami, jakie leżą po drodze, w trakcie wdrażania programów i po wtóre nad rekomendacjami, które mogłyby wspomóc sprawniejszą absorpcję w przyszłości. Chciałem teraz poprosić panią Klarę Malecką z FWW o przedstawienie tezy raportu o stanie wykorzystania środków pomocowych.

 

Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi: Raport, który chcę w skrócie Państwu przedstawić, przygotowujemy w ramach programu e-VITA jako cykliczne badanie stopnia wykorzystania środków europejskich. Dokument nie przybrał jeszcze wersji ostatecznej, nie ma w nim informacji o zaawansowaniu prac nad sieciami szkieletowymi ze strony urzędów marszałkowskich. Dotyczy on przede wszystkim wykorzystania pieniędzy w ramach strategii spójności i informacje w nim zawarte przedstawiają następującą sytuację: nabór w trybie konkursowym przeprowadziły do tej pory cztery instytucje – trzy urzędy marszałkowskie oraz MSWiA w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, ale żaden z tych naborów nie dotyczył infrastruktury. Do tej pory nie zostały jeszcze wypłacone żadne pieniądze, większość konkursów zaplanowana jest na rok 2009 i 2010. Jako przyczynę takiego stanu zaawansowania przedstawiciele instytucji zarządzających programami wskazują fakt, że potrzebny był czas na przygotowanie systemu prawnego związanego z wdrażaniem programów. W szczególności problemów przysparzały kwestie związane z pomocą publiczną. Druga kwestia to zmiana kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych. Kolejna sprawa to czas, który był potrzebny na przygotowanie systemu zarządzania i kontroli programów operacyjnych. I ta część jest już w większości instytucji zakończona.

Z kolei ze strony instytucji wdrażających – samorządów i przedsiębiorstw, wskazywane są problemy związane z zapewnieniem płynności finansowej. Szczególnie istotny problem jest związany z uzyskaniem kredytów. Kolejna sprawa to problemy związane z zapewnieniem kadry zarządzającej, głównie przez samorządy. Jest to również związane z ich możliwościami płacowymi. I ostatni problem, na który wskazują przedsiębiorstwa, to obawa związana ze spadkiem popytu spowodowanym spowolnieniem gospodarczym. To są te problemy, które wskazywali respondenci naszego badania. Problemy, które wydyskutowaliśmy przygotowując się do tego spotkania razem ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, przedstawi pan Krzysztof Głomb.

 

Krzysztof Głomb: Proszę Państwa, jako że nasza dyskusja ma być praktyczna, w jej wyniku mamy wskazać 5 barier, które mają charakter systemowy, których pokonanie może dać efekty na poziomie prawdziwej absorpcji środków. Pierwsza kwestia, która nas bezpośrednio dotyka zarówno na poziomie rządu, jak i regionów, to niewystarczająca koordynacja pomiędzy programami. Wynika ona z tego, że nie realizujemy strategii rozwoju w poszczególnych dziedzinach, a poszczególne programy operacyjne. Najważniejsze staje się zatem wydatkowanie środków z programu, a nie np. rozwój społeczeństwa informacyjnego zgodnie ze strategią jaką Polska posiada. Druga kwestia to nadmierny nacisk na wydawanie środków na systemy teleinformatyczne, a niewielki na zmianę świadomości poprzez edukację i zwiększanie kompetencji cywilizacyjnych czy cyfrowych. Następna kwestia dotyczy sposobu działalność władz województwa, który wpływa na uśpienie aktywności w samorządach lokalnych. Brak jest zainteresowania władz lokalnych działaniami na własnym terenie, gdyż przekonane są one, że Urząd Marszałkowski wszystko załatwi. Następna kwestia to jest sposób absorpcji środków przez podmioty rożnego typu. Dzisiejszy sposób wydatkowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie służy promowaniu liderów, którzy prowadzą działalność wyspecjalizowaną w danej dziedzinie. Służy natomiast wygrywaniu konkursów. Nie ma mechanizmów, w których merytoryczne racje pozwalają być doceniane. Projekty społeczeństwa informacyjnego przegrywają z projektami typu "Fryzjer – zawód przyszłości". To świadczy o tym, że Strategię Lizbońską w Polsce będą realizowali fryzjerzy. Kwestia następna to jest brak podsumowania ZPORRu, czyli ponad 200 projektów zrealizowanych z pieniędzy publicznych.

 

Pobierz całość I rundy debaty

 

2010-08-24